dnes je 21.9.2023

Input:

č. 3524/2017 Sb. NSS; Správní řízení: fikce doručení

č. 3524/2017 Sb. NSS
Správní řízení: fikce doručení
k § 24 odst. 1 správního řádu (č. 500/2004 Sb.)
Na uplatnění fikce doručení dle § 24 odst. 1 správního řádu nemá vliv skutečnost, zda po uplynutí úložní doby došlo ke vhození doručované písemnosti do schránky adresáta.
(Podle rozsudku rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 12. 2016, čj. 3 As 241/2014-41)
Prejudikatura: nález Ústavního soudu č. 106/2013 Sb. ÚS (sp. zn. III. ÚS 272/13).
Věc: Petr K. proti Krajskému úřadu Plzeňského kraje o uložení pokuty, o kasační stížnosti žalovaného.

Dne 8. 5. 2013 zjistila hlídka Policie České republiky, že žalobce řídil vozidlo, aniž by byl držitelem řidičského oprávnění. Městský úřad Klatovy (správní orgán prvního stupně) nato rozhodnutím ze dne 19. 12. 2013 uznal žalobce vinným ze spáchání přestupku dle § 125 odst. 1 písm. e) bod 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, a uložil mu pokutu 40 000 Kč a zákaz řízení motorových vozidel na dobu 18 měsíců. Odvolání žalobce proti tomuto rozhodnutí žalovaný rozhodnutím ze dne 14. 4. 2014 zamítl a rozhodnutí správního orgánu prvního stupně potvrdil.
Proti rozhodnutí žalovaného podal žalobce žalobu. Krajský soud v Plzni rozsudkem ze dne 31. 10. 2014, čj. 17 A 26/2014-32, rozhodnutí žalovaného zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení. Krajský soud přisvědčil žalobní námitce, že žalobci nebylo řádně doručeno oznámení o zahájení správního řízení o přestupku a předvolání k ústnímu jednání. Tato písemnost totiž byla žalobci doručována na adresu jeho trvalého pobytu, a protože nebyl v místě doručování zastižen, byla mu zásilka uložena na poště a žalobce o tom byl vyrozuměn spolu s poučením o následcích nevyzvednutí zásilky. Po uplynutí úložní doby ovšem pošta zásilku nevhodila do schránky žalobce, ale vrátila ji správnímu orgánu prvního stupně. Krajský soud s odkazem na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 8. 2011, čj. 7 As 53/2011-77, uzavřel, že vzhledem k tomu, že nebyl dodržen postup při doručování stanovený v § 23 odst. 4 správního řádu, nenastala fikce doručení a řízení před správními orgány bylo zatíženo podstatnou vadou řízení. Pokud žalovaný dovozoval, že pošta zásilku do domovní schránky nevhodila proto, že tato nebyla přístupná, resp. vůbec nebyla k dispozici, jde o pouhou spekulaci, která nemá oporu v obsahu doručenky a je i v rozporu se skutečností, že další písemnosti ve správním řízení byly žalobci na stejnou adresu doručeny, včetně vhození do domovní schránky.
Proti rozsudku krajského soudu podal žalovaný (stěžovatel) kasační stížnost. Podle stěžovatele je nesporné, že zásilka do vlastních rukou s předvoláním k ústnímu jednání byla doručována na adresu trvalého pobytu žalobce, který nebyl zastižen, a proto mu byla zanechána výzva a zásilka byla uložena na poště po dobu deseti dnů. Sporná je pouze otázka, zda musela být poté zásilka vložena do schránky žalobce, resp. proč se tak nestalo. Stěžovatel již ve svém rozhodnutí uvedl, že pozdější vhození uložené zásilky, která nebyla adresátem vyzvednuta v úložní době, do domovní schránky nemá vliv na to, zda byla zásilka doručena fikcí, či nikoli. Podle § 23 odst. 4 správního řádu je takový postup pouze
Nahrávám...
Nahrávám...