dnes je 29.2.2024

Input:

č. 3526/2017 Sb. NSS; Správní řízení: účinky rozhodnutí v přezkumném řízení; Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů: zvláštní příplatek; úrok z prodlení

č. 3526/2017 Sb. NSS
Správní řízení: účinky rozhodnutí v přezkumném řízení
Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů: zvláštní příplatek; úrok z prodlení
k § 120 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 530/2005 Sb. (v textu jen „zákon o služebním poměru“)
k § 99 správního řádu (č. 500/2004 Sb.)
Účinky rozhodnutí v přezkumném řízení, kterým se ruší rozhodnutí o snížení zvláštního příplatku podle § 120 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, jako nezákonné, nastávají ex tunc (§ 99 správního řádu), a proto náleží příslušníku bezpečnostního sboru za dobu, kdy mu byl zvláštní příplatek vyplácen v nižší než zákonné výši, úrok z prodlení.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 8. 2016, čj. 2 As 139/2016-22)
Prejudikatura: č. 1865/2009 Sb. NSS a č. 3383/2016 Sb. NSS.
Věc: Jan B. proti Policejnímu prezidentovi Policie České republiky o úrok z prodlení, o kasační stížnosti žalovaného.

Ředitel Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje (správní orgán prvního stupně) rozhodnutím ze dne 21. 6. 2010 snížil žalobci výši zvláštního příplatku podle § 120 zákona o služebním poměru na částku 3 700 Kč. Odvolání proti tomuto rozhodnutí zamítl žalovaný rozhodnutím ze dne 8. 12. 2010. K podnětu žalobce byla obě zmíněná rozhodnutí zrušena žalovaným v přezkumném řízení, a to rozhodnutím ze dne 9. 8. 2011, (dále jen „zrušující rozhodnutí“).
V návaznosti na toto zrušující rozhodnutí žalobce požádal o doplacení úroku z prodlení z finančních částek, které mu byly zadržovány na základě rozhodnutí prvního stupně o snížení zvláštního příplatku. Jeho žádost správní orgán prvního stupně rozhodnutím ze dne 23. 10. 2013 zamítl. Odvolání žalobce proti rozhodnutí správního orgánu prvního stupně následně žalovaný zamítl rozhodnutím ze dne 10. 2. 2014.
Proti tomuto rozhodnutí brojil žalobce žalobou, jíž Krajský soud v Ostravě vyhověl a rozsudkem ze dne 21. 4. 2016, čj. 22 Ad 18/2014-30, napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení. Krajský soud předně objasnil, že právní úpravu o úrocích z prodlení dle občanského zákoníku, lze analogicky aplikovat na případy prodlení s výplatou služebního příjmu. Dále konstatoval, že ze zásady presumpce správnosti správního aktu plyne, že se akt pokládá za bezvadný do doby, než dojde k jeho zrušení či změně. Zrušení správního aktu má účinky ex nunc, a tedy působí pouze do budoucna. V projednávaném případě zde ke dni rozhodování žalovaného dle mínění krajského soudu nebylo žádné rozhodnutí, které by žalovaného opravňovalo nevyplatit úrok z prodlení. Vzhledem k tomu, že rozhodnutí vydaná ve věci snížení výše zvláštního příplatku byla zrušena, měl žalobce nárok na zvláštní příplatek v původní výši. Splatnost služebního příjmu, a tedy i zvláštního příplatku, upravuje § 128 odst. 1 zákona o služebním poměru. Není-li doplatek vyplacen včas podle zde uvedených pravidel, ocitá se dlužník v prodlení, zatímco věřiteli počínají plynout úroky z takového prodlení. Krajský soud měl za to, že žalobci
Nahrávám...
Nahrávám...