dnes je 1.4.2023

Input:

č. 3584/2017 Sb. NSS; Právo na informace: statut a jednací řád škodní komise; informace o členství ve škodní komisi

č. 3584/2017 Sb. NSS
Právo na informace: statut a jednací řád škodní komise; informace o členství ve škodní komisi
k § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákonů č. 61/2006 Sb. a č. 32/2008 Sb.
k § 14 odst. 4 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích)*) (v textu jen „zákon o majetku ČR“)
Statut a jednací řád škodní komise a příkazy vedoucího organizační složky státu, kterými ustanovuje členy škodní komise, nejsou výlučně vnitřním pokynem či personálním předpisem ve smyslu § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, neboť jde o akty, které se týkají hospodaření organizační složky státu s veřejnými prostředky (§ 14 odst. 4 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích), a které tak směřují i vně, tj. vůči veřejnosti, která má veřejný zájem na kontrole tohoto hospodaření.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 4. 2017, čj. 1 As 120/2017-37)
Prejudikatura: č. 1532/2008 Sb. NSS, č. 1944/2009 Sb. NSS, č. 2109/2010 Sb. NSS a č. 3155/2015 Sb. NSS; nálezy Ústavního soudu č. 111/2007 Sb. ÚS (sp. zn. IV. ÚS 23/05) a č. 223/2010 Sb. ÚS (sp. zn. I. ÚS 517/10).
Věc: Obec Moravany proti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o poskytnutí informace, o kasační stížnosti žalovaného.

Žalobkyně podala dne 1. 6. 2015 u žalovaného žádost o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, mimo jiné žádala o poskytnutí interní směrnice žalovaného upravující zjišťování, projednání a rozhodování o škodách na majetku České republiky – Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (Statut a jednací řád škodní komise) a dále o úplný seznam všech členů škodní komise žalovaného v době od 6. 3. 2013 doposud s uvedením doby jejich členství v komisi. Žalovaný rozhodnutím ze dne 19. 6. 2015 poskytnutí těchto informací odmítl, a to jednak pro neexistenci informace, jednak z důvodu podle § 11 odst. 1 písm. a) zákona o svobodném přístupu k informacím, neboť poskytnutí informace se vztahuje výlučně k vnitřním a personálním předpisům žalovaného, a jednak z důvodu podle § 2 odst. 4 tohoto zákona, neboť v části týkající se informace o době členství členů ve škodní komisi se jedná o dotaz na vytvoření nové informace. Rozklad žalobkyně předseda žalovaného zamítl rozhodnutím ze dne 21. 7. 2015 a potvrdil rozhodnutí I. stupně.
Žalobkyně toto rozhodnutí napadla žalobou u Krajského soudu v Brně. Krajský soud rozsudkem ze dne 16. 2. 2017, čj. 31 Af 44/2015-45, rozhodnutí obou stupňů zrušil a nařídil žalovanému požadované informace poskytnout. K otázce poskytnutí interní směrnice „Statut a jednací řád škodní komise“ krajský soud uvedl, že z jemu dostupných informací je patrné, že se jedná o obecný vnitřní normativní akt, působící proti neurčitému počtu adresátů (všichni zaměstnanci žalovaného), upravující vnitřní fungování a mechanismy žalovaného a samotné škodní komise při rozhodování o náhradách za majetkovou újmu způsobenou státu. Jde tedy o vnitřní předpis (formální znak). Rozhodně se však podle názoru krajského soudu
Nahrávám...
Nahrávám...