dnes je 3.2.2023

Input:

č. 3622/2017 Sb. NSS; Právo na informace: k pojmu „informace“ a „dokument“

č. 3622/2017 Sb. NSS
Právo na informace: k pojmu „informace“ a „dokument“
k čl. 2 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/98/ES o opakovaném použití informací veřejného sektoru k § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 61/2006 Sb.
Vzorek policejní polokošile nelze považovat za dokument ve smyslu čl. 2 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/98/ES o opakovaném použití informací veřejného sektoru, a tedy ani za informaci podle § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, kterou by bylo možné žadateli v režimu tohoto zákona poskytnout, neboť sama o sobě nemá žádný obsah, který by bylo možné vyjádřit slovy, ani na ní není takový obsah zaznamenán.
(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 27. 9. 2016, čj. 9 A 117/2013-34)*)
Prejudikatura: č. 1627/2008 Sb. NSS.
Věc: Akciová společnost PLEAS proti Ministerstvu vnitra, o poskytnutí informace.

Žalobkyně se účastnila výběrového řízení na dodávku polokošil v barvě bílá, modrá a žlutá pro Policii České republiky, avšak neuspěla v něm. Rozdíl mezi nabídkou žalobkyně a nabídkou vítězné společnosti vedl žalobkyni k pochybnostem, zda kvalita dodaného zboží odpovídá specifikaci uvedené v zadávací dokumentaci. Z těchto důvodů požádala Policejní prezidium České republiky (dále jen „povinný subjekt“) o poskytnutí kompletních, přesných a jednoznačných informací o parametrech a jakosti dodávek polokošil na základě smlouvy, která vzešla z tohoto výběrového řízení. Žalobkyně požadovala, aby bylo její žádosti vyhověno tak, že jí budou zaslány 2 kusy od každé barvy těchto polokošil. Dodala, že počítá s úhradou jejich ceny a poštovného.
Povinný subjekt žalobkyni dopisem ze dne 3. 10. 2011 sdělil, že její žádosti na prodej polokošil nelze vyhovět a že tuto žádost nevypořádal postupem podle zákona o svobodném přístupu k informacím z toho důvodu, že nespadá do jeho působnosti. Povinný subjekt dále odkázal na § 3 odst. 3 a § 5 odst. 3 citovaného zákona, s tím, že informaci podanou poskytnutím výrobku nelze zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup, příp. zveřejnit doprovodnou informaci vyjadřující její obsah.
K žalobě na ochranu proti nečinnosti Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 19. 2. 2013, čj. 11 A 174/2012-39, žalovanému uložil vydat rozhodnutí o stížnosti žalobkyně ve věci její žádosti o poskytnutí informace.
Žalovaný následně přikázal povinnému subjektu, aby žádost žalobkyně o poskytnutí informace vyřídil. Povinný subjekt rozhodnutím ze dne 26. 3. 2013 žádost žalobkyně podle § 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím odmítl.
Odvolání proti tomuto rozhodnutí žalovaný zamítl rozhodnutím ze dne 13. 5. 2013 a rozhodnutí povinného subjektu potvrdil.
Žalovaný v odůvodnění napadeného rozhodnutí uvedl, že za zásadní považuje především určení, zda je polokošile nosičem informací ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím. Žalovaný se ztotožnil s povinným subjektem v tom, že polokošile nosičem informace ve smyslu citovaného zákona není. Povinný subjekt se v této souvislosti odvolal na směrnici o opakovaném použití informací veřejného sektoru, která byla co do vymezení
Nahrávám...
Nahrávám...