dnes je 19.6.2024

Input:

č. 3630/2017 Sb. NSS, Správní řízení: nahlížení do spisu

č. 3630/2017 Sb. NSS
Správní řízení: nahlížení do spisu
k § 18 odst. 2 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění zákona č. 14/2002 Sb.
k § 38 správního řádu (č. 500/2004 Sb.) ve znění zákonů č. 413/2005 Sb. a č. 303/2013 Sb.
Spis vedený u Nejvyššího státního zastupitelství týkající se podání či nepodání návrhu na jmenování kandidáta do funkce státního zástupce (§ 18 odst. 2 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství) má charakter spisové dokumentace administrativně-správní, do níž je možné nahlédnout za podmínek § 38 správního řádu.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 8. 2017, čj. 9 As 109/2017-37)
Prejudikatura: č. 905/2006 Sb. NSS a č. 1717/2008 Sb. NSS.
Věc: Mgr. Václav V. proti nejvyššímu státnímu zástupci o vydání rozhodnutí, o kasační stížnosti žalovaného.

Žalobce se žádostí ze dne 12. 9. 2016 domáhal nahlédnutí do spisu sp. zn. 7 Spr 77/2002, který se vztahuje k podání, resp. nepodání návrhu na jeho jmenování do funkce státního zástupce. První písemností ve spisu je průvodní dopis k návrhu městského státního zástupce na jmenování žalobce ze dne 15. 4. 2002 adresovaný Nejvyššímu státnímu zastupitelství. V této písemnosti je uvedeno, že návrh je podáván pouze na základě dopisu prvního náměstka ministra spravedlnosti, který ukládá návrh podat. Městský státní zástupce je přesvědčen o tom, že žalobce „není způsobilý k výkonu práce státního zástupce“. Žalobce považuje posuzovaný spis za spis správní, žalovaný za spis pracovněprávní.
Žalobce následně podal dne 14. 11. 2016 „stížnost na nečinnost“ žalovaného, která byla vyřízena jako nedůvodná přípisem náměstka ministra spravedlnosti ze dne 26. 1. 2017.
Krajský soud v Brně rozsudkem ze dne 30. 3. 2017, čj. 62 A 11/2017-90, rozhodl o povinnosti žalovaného rozhodnout o výše uvedené žádosti žalobce do patnácti dnů od právní moci napadeného rozsudku.
Krajský soud dospěl k závěru, že posuzovaný spis neměl charakter osobního spisu v režimu pracovněprávním, nýbrž charakter spisové dokumentace administrativně-správní, a to ve věci, v níž byl žalovaný v postavení vrchnostenském ve vztahu k žalobci. Žalovaný se v této věci ocitl v postavení správního orgánu, který v procesu jmenování státních zástupců vykonává státní správu na úseku státního zastupitelství. Ostatně také nešlo přehlédnout, že i formálně byl tento spis dle kancelářského řádu označen značkou „Spr“ (jako spis patřící do agendy státní správy).
Krajský soud dospěl k závěru, že žalovaný v režimu jmenování žalobce působil nikoli jako jeho zaměstnavatel, ale jako správní orgán, který vrchnostensky na základě zákona rozhoduje o tom, zda návrh na jmenování žalobce do funkce státního zástupce ministru spravedlnosti podá, či nikoli. Takový proces nemůže být ponechán na libovůli (či dokonce svévoli) žalovaného.
Žalovaný měl žalobci umožnit nahlédnout do správního spisu či postupovat dle § 38 odst. 5 správního řádu.
Proti rozsudku krajského soudu podal žalovaný (stěžovatel) kasační stížnost, v níž namítal, že krajský soud nesprávně chápal posuzovaný spis jako spis o řízení o jmenování žalobce státním zástupcem, resp. spis, který se týkal jmenování do funkce státního zástupce. V uvedeném spisu se nikdy
Nahrávám...
Nahrávám...