dnes je 4.2.2023

Input:

č. 3664/2018 Sb. NSS; Služební poměr: výběrové řízení; přezkoumání rozhodnutí služebního orgánu soudem

č. 3664/2018 Sb. NSS
Služební poměr: výběrové řízení; přezkoumání rozhodnutí služebního orgánu soudem
k § 23 odst. 2, § 28 odst. 4, § 98 a § 164 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě*)
k § 65 odst. 1 soudního řádu správního
k § 16 a § 17 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění zákonů č. 362/2011 Sb. a č. 365/2011 Sb.**)
I. Sdělení služebního orgánu o tom, že uchazeč nebyl vybrán na služební místo (§ 28 odst. 4 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě), není rozhodnutím podle § 65 odst. 1 s. ř. s. a nepodléhá soudnímu přezkumu.
II. Výběrové řízení na obsazení volného služebního místa podle § 28 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, probíhá ve dvou kolech: v prvním kole vybírá výběrová komise postupem podle § 164 citovaného zákona nejvhodnější žadatele (v maximálním počtu tří), ve druhém si z těchto způsobilých žadatelů vybírá služební orgán. Ten však nemusí vybrat žádného ze způsobilých žadatelů. Nárok na přijetí do služebního poměru, zařazení na služební místo či jmenování na služební místo představeného (§ 23 odst. 2 zákona o státní službě) nevzniká ani tím, že výběrová komise vybrala jediného způsobilého žadatele.
III. Postup služebního orgánu při výběru uchazeče se neřídí žádnými pravidly, jejichž dodržení (či jejichž míru dodržení) by bylo možné přezkoumat v řízení před správním soudem. Pokud by služební orgán porušoval základní práva uchazečů o služební místo tím, že by postupoval diskriminačně, náleží uchazečům ochrana před diskriminací podle § 16 a § 17 zákoníku práce z roku 2006, užitých obdobně na základě § 98 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 11. 2017, čj. 10 Ads 316/2016-50)
Prejudikatura: č. 905/2006 Sb. NSS, č. 906/2006 Sb. NSS, č. 923/2006 Sb. NSS, č. 2725/2013 Sb. NSS, č. 3104/2014 Sb. NSS a č. 3579/2017 Sb. NSS.
Věc: JUDr. Zdeněk M. proti Okresní správě sociálního zabezpečení Zlín o přijetí do služebního poměru, o kasační stížnosti žalobce.

Dne 1. 3. 2016 vyhlásila žalovaná výběrové řízení na místo ředitele odboru sociálního pojištění žalované. Žalobce se výběrového řízení zúčastnil jako jediný účastník. Výběrová komise jej hodnotila jako úspěšného uchazeče a vybrala jej jako nejvhodnějšího žadatele, splňujícího zákonné předpoklady a podmínky. Následně žalobce obdržel dne 8. 7. 2016 písemné vyrozumění ředitele žalované o výsledku výběrového řízení, ve kterém mu ředitel sdělil, že na služební místo nebyl vybrán.
Proti tomuto vyrozumění podal žalobce žalobu u Krajského soudu v Brně. Žalobce se domáhal zrušení tohoto vyrozumění, neboť jej považoval za rozhodnutí v materiálním smyslu. Krajský soud žalobu usnesením ze dne 3. 11. 2016, čj. 31 Ad 5/2016-73, odmítl. V odůvodnění uvedl, že vyrozumění není aktem, který lze podrobit soudnímu přezkumu. Z hmotného práva neplyne, že by se žalobce mohl domáhat obsazení určitého služebního místa. Především ale vyrozumění není úkonem orgánu veřejné správy, který „je vydán správním orgánem v mezích jeho zákonem stanovené pravomoci jako materializovaný akt obsahující stanovené náležitosti“. Zákon o státní službě totiž upravuje pouze (pozitivní) rozhodnutí o přijetí do
Nahrávám...
Nahrávám...