dnes je 5.3.2024

Input:

č. 3800/2018 Sb. NSS; Svobodný přístup k informacím: podkladová informace; odepření poskytnutí informace

č. 3800/2018 Sb. NSS
Svobodný přístup k informacím: podkladová informace; odepření poskytnutí informace
k § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění účinném do 26. 3. 2015
Požadoval-li žalobce zápisy z jednání žalovaného povinného subjektu o aktuálně zpracovávaných studiích, byla splněna zákonná podmínka odepření podkladové informace před ukončením přípravy rozhodnutí [§ 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím].
(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 8. 12. 2017, čj. 3 A 64/2015-44)*)
Prejudikatura: č. 3023/2014 Sb. NSS.
Věc: Zapsaný spolek Centrum pro efektivní dopravu proti státní organizaci Správě železniční dopravní cesty o poskytnutí informace.

Žalobce podal dne 12. 2. 2015 u žalované žádost o informaci podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Žádal 1) o poskytnutí seznamu aktuálně zpracovávaných studií proveditelnosti výstavby nebo modernizace železniční dopravní cesty zadaných žalovanou s uvedením názvu studie, názvu jejího zhotovitele a jména a příjmení vedoucího týmu zhotovitele a 2) ke každé položce tohoto seznamu o poskytnutí všech zápisů z výrobních porad, výrobních výborů a kontrolních dnů.
Bodu 1) žádosti žalovaná vyhověla a požadovanou informaci poskytla v dopise ze dne 26. 2. 2015. Ve zbytku žádost odmítla rozhodnutím ze dne 26. 2. 2015 (dále jen „rozhodnutí I. stupně“). Informaci uvedenou v bodě 2) žádosti žalovaná odmítla poskytnout s odůvodněním, že se jednalo o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu ve smyslu § 11 odst. 1 písm. b) zákona o svobodném přístupu k informacím.
Žalobce podal dne 13. 3. 2015 proti rozhodnutí I. stupně odvolání, které generální ředitel žalované zamítl rozhodnutím ze dne 26. 3. 2015 a rozhodnutí I. stupně potvrdil.
Žalobou podanou u Městského soudu v Praze se žalobce domáhal zrušení rozhodnutí žalované. Dle žalobce bylo odmítnutí požadované informace nezákonné, neboť ta není informací novou, ale je pouze zápisem provedeným při rozhodování (tj. v protokolu zhmotněnou, zanesenou a zaznamenanou informací), což neznamenalo, že se nutně jedná o podklad sloužící k rozhodnutí.
Dle žalobce vazba na studie proveditelnosti, která byla zmíněna v odůvodnění napadeného rozhodnutí, byla zcela nelogická, neboť uzavření studie nemá (zpětný) vliv na konečnou podobu nebo konečný význam informace – zápisu.
Dále žalobce uvedl, že stanoviska subjektů zapojených do zpracování studií nespadají do kategorie ochrany zákona o svobodném přístupu k informacím a že odkaz na ochranu třetích osob, jež mají v rámci procesu tvorby rozhodnutí poskytovat interní, strategické či koncepční informace, je nepřiléhavý. I tyto subjekty zapojené do projednávání studií (zejména orgány státní správy a samosprávy) by byly podle mínění žalobce povinny požadované informace poskytnout, žalobce se však z důvodu úspory času a energie řady těchto míst obrátil na „sběrné centrum“ - žalovanou.
Žalobce také vytkl žalované, že odepřela přístup k informacím s odůvodněním absentujícím charakteristiku interní, strategické či koncepční informace, která by byla hodna
Nahrávám...
Nahrávám...