dnes je 7.10.2022

Input:

č. 3837/2019 Sb. NSS; Správní řízení: rozhodnutí odvolacího orgánu

č. 3837/2019 Sb. NSS
Správní řízení: rozhodnutí odvolacího orgánu
k § 6 odst. 2 a § 90 odst. 1 písm. a) a c) správního řádu (č. 500/2004 Sb.)
Zrušení rozhodnutí a vrácení věci odvolacím orgánem zpět na první stupeň [§ 90 odst. 1 písm. a) správního řádu] je až krajní možností, jak řešit vady rozhodnutí prvního stupně zjištěné v odvolacím řízení. Pokud je možné napadené rozhodnutí změnit [§ 90 odst. 1 písm. c) správního řádu], je odvolací orgán povinen tak v zájmu hospodárnosti řízení učinit (§ 6 odst. 2 správního řádu). Za tímto účelem je oprávněn provést v odvolacím řízení potřebné důkazy a doplnit další nezbytné podklady, musí s nimi ovšem seznámit účastníky řízení a umožnit jim se k nim vyjádřit. Stejně tak je odvolací orgán oprávněn zaujmout jiný právní názor a posoudit zjištěný skutkový stav po právní stránce odlišně než správní orgán prvního stupně. I zde ovšem musí účastníky řízení na možný odlišný právní náhled na věc předem upozornit a dát jim možnost se k němu vyjádřit, pokud by pro ně nové právní posouzení mohlo být s ohledem na dosavadní průběh řízení překvapivé.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 12. 2018, čj. 6 As 286/2018-34)
Prejudikatura: č. 1409/2007 Sb. NSS, č. 2237/2011 Sb. NSS, č. 2480/2012 Sb. NSS, č. 2610/2012 Sb. NSS; nálezy Ústavního soudu č. 10/1999 Sb. ÚS (sp. zn. III. ÚS 257/98), č. 109/1999 Sb. ÚS (sp. zn. IV. ÚS 544/98), č. 27/2004 Sb. ÚS (sp. zn. I. ÚS 654/03), č. 149/2004 Sb. ÚS (sp. zn. II. ÚS 623/02), č. 79/2007 Sb. ÚS (sp. zn. IV. ÚS 493/06) a č. 225/2008 Sb. ÚS (sp. zn. I. ÚS 1534/08).
Věc: a) Jaroslav V., a b) Věra V. proti Krajskému úřadu Jihočeského kraje, za účasti 1) obce Jivno, a 2) Dany Ch. o určení veřejně přístupné účelové komunikace, o kasační stížnosti zúčastněné osoby 2).

Žalobci zakoupili v roce 2008 dva pozemky v katastrálním území Jivno (dále je vždy míněno toto katastrální území). Na prvním pozemku stojí rekreační objekt vzniklý přestavbou bývalého včelína, jehož součástí je i garáž pro automobil (dále též „chata“). Druhý pozemek žalobců přiléhá jižní stranou k veřejně přístupné pozemní komunikaci na pozemku ve vlastnictví obce, styk obou pozemků je však svažitý a zarostlý. Z toho důvodu užívali předchozí vlastníci chaty pro příjezd vozidly k chatě nezpevněnou cestu na sousedním pozemku, která krátkým obloukem spojuje první pozemek žalobců s výše uvedenou obecní komunikací v místě, kde je sklon mírnější.
Pozemek, přes který tato krátká dopravní spojka vede, byl původně ve vlastnictví obce Jivno, v roce 2008 jej však obec prodala Daně Ch. [osoba zúčastněná na řízení 2)]. Žalobci tvrdí, že před koupí chaty a výše uvedených pozemků s Ing. Danou Ch. ohledně přístupu jednali a ona jim přislíbila, že v budoucnu vyřeší přístup k chatě přes její pozemek smlouvou o zřízení věcného břemene. To se však nestalo. Proto žalobci požádali Okresní soud v Českých Budějovicích, aby jim zřídil právo nezbytné cesty svým rozhodnutím podle občanského zákoníku. V soudním řízení nebyli úspěšní, neboť nepředložili včas dostatek důkazů o tom, že by přístup k chatě nebylo technicky možné realizovat přímo z veřejně přístupné pozemní komunikace na jižní hranici jejich pozemku (jak
Nahrávám...
Nahrávám...