dnes je 26.9.2023

Input:

č. 4025/2020 Sb. NSS; Provoz na pozemních komunikacích: rezervace registrační značky na přání

č. 4025/2020 Sb. NSS
Provoz na pozemních komunikacích: rezervace registrační značky na přání
k § 7b zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění zákona č. 239/2013 Sb. (v textu jen „zákon o podmínkách provozu na pozemních komunikacích“)
k § 145 správního řádu
Řízení o přidělení, resp. rezervaci registrační značky na přání dle § 7b zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, je řízením s předstihem žádosti ve smyslu § 145 správního řádu.
(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 13. 1. 2020, čj. 8 A 120/2016-49)
Prejudikatura: č. 1742/2009 Sb. NSS.
Věc: České elektrokomunikace, s.r.o. proti Ministerstvu dopravy o rezervaci registrační značky na přání.

Žalobkyně se žalobou domáhala zrušení rozhodnutí žalovaného, které jí bylo doručeno dne 4. 5. 2016 a kterým bylo k odvolání žalobkyně změněno rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy, odboru dopravněsprávních činností (dále jen „Magistrát“) ze dne 14. 1. 2016, tak, že se ve výroku usnesení v části důvodu zastavení řízení vypouští § 45 odst. 3 a § 66 odst. 1 písm. b) správního řádu a nahrazuje se § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu, jinak bylo rozhodnutí Magistrátu, jímž zastavil řízení ve věci žádosti žalobkyně o rezervaci registrační značky na přání ve zvolené kombinaci znaků: „F0RMULE1“, potvrzeno.
Žalobkyně požádala u Magistrátu dne 4. 1. 2016 o rezervaci registrační značky na přání v požadované kombinaci „F0RMULE1“ a zaplatila správní poplatek 500 Kč.
Rozhodnutím ze dne 14. 1. 2016 (dále jen jako „prvostupňové rozhodnutí“), Magistrát řízení o žádosti podle § 45 odst. 3 a § 66 odst. 1 písm. b) správního řádu, zastavil pro zjevnou právní nepřípustnost, jelikož registrační značka již byla v minulosti přidělena k jinému silničnímu vozidlu nebo rezervována jiným žadatelem, nebylo proto možné značku podle § 7b odst. 2 písm. b) zákona o podmínkách provozu na pozemních komunikacích žalobkyni přidělit ani rezervovat.
Proti tomuto rozhodnutí podala žalobkyně dne 8. 2. 2016 blanketní odvolání s tím, že jej odůvodní v samostatném podání. Přípisem ze dne 23. 2. 2016, který byl žalobkyni doručen dne 23. 2. 2016, vyzval Magistrát žalobkyni, aby ve lhůtě sedmi dnů od doručení výzvy doplnila odvolání o to, v jakém rozsahu je rozhodnutí napadáno a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí či řízení. Žalobkyně odvolání v určené lhůtě ani do vydání napadeného rozhodnutí nedoplnila.
Rozhodnutím ze dne 23. 4. 2016 žalovaný prvostupňové rozhodnutí Magistrátu změnil tak, že ve výroku usnesení v části důvodů pro zastavení řízení vypustil § 45 odst. 3 a § 66 odst. 1 písm. b) správního řádu a nahradil je § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu, ve zbytku předmětné rozhodnutí potvrdil. Uvedl, že o žádost zjevně nepřípustnou ve smyslu § 66 odst. 1 písm. b) správního řádu jde pouze tehdy, pokud je nepřípustnost patrná již ze samotné žádosti,
Nahrávám...
Nahrávám...