dnes je 4.6.2023

Input:

č. 4064/2020 Sb. NSS; Ochrana osobních údajů: registrační značka vozidla; Řízení před soudem: ochrana před nezákonným zásahem

č. 4064/2020 Sb. NSS
Ochrana osobních údajů: registrační značka vozidla
Řízení před soudem: ochrana před nezákonným zásahem
k § 4 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
k zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
k § 82 soudního řádu správního
I. Registrační značka silničního vozidla, jehož vlastníkem nebo provozovatelem je fyzická osoba, je osobním údajem ve smyslu § 4 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
II. Poskytnutí osobních údajů žadateli při vyřízení jeho žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, může být nezákonným zásahem podle § 82 s. ř. s. pouze tehdy, pokud je zásah dostatečně individualizován, tj. je-li subjekt údajů pro žadatele bez dostatečných překážek ztotožnitelný. V případě registrační značky vozidla je takovou překážkou povinnost žadatele o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel prokázat právní zájem na jejich získání, což předpokládá existenci užšího vztahu (např. odpovědnostního) mezi danými osobami, nikoliv pouze znalost registrační značky vozidla.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 8. 2020, čj. 1 As 387/2019-56)
Prejudikatura: č. 603/2005 Sb. NSS, č. 1844/2009 Sb. NSS; rozsudky Soudního dvora Evropské unie ze dne 24. 11. 2011, Scarlet Extended SA proti Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (C-70/10, Sb. rozh., s. I-11959), ze dne 13. 5. 2014, Google Spain (C-131/12), ze dne 19. 10. 2016, Patrick Breyer proti Bundesrepublik Deutschland (C-582/14), ze dne 20. 12. 2017, Peter Nowak v. Data Protection Commissioner (C-434/16).
Věc: M. T. proti Městskému úřadu Hořovice o ochranu před nezákonným zásahem, o kasační stížnosti žalobce.

Žalobce se žalobou domáhal, aby Krajský soud v Praze určil, že se žalovaný dopustil nezákonného zásahu tím, že na žádost o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím poskytl třetí osobě (dále jen „žadatelka“) informace ze správního spisu k řízení o přestupku, v němž žalobce vystupuje jako obviněný, a to spolu s údaji o žalobci. Vedle toho spatřoval žalobce nezákonný zásah také v tom, že jej žalovaný o probíhajícím řízení o žádosti o poskytnutí informací nevyrozuměl.
Krajský soud žalobu zamítl rozsudkem ze dne 15. 10. 2019, čj. 43 A 75/2018-43. Jelikož k tvrzenému zásahu došlo před použitelností nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), vycházel krajský soud z relevantních ustanovení zákona o ochraně osobních údajů.
Krajský soud vycházel ze skutečnosti, že žalovaný byl povinen poskytnout informace z přestupkového spisu i přes neveřejnost přestupkového řízení (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 2. 2014, čj. 7 As 64/2013-49). Poskytnutými údaji přitom byly žalobcovo jméno a příjmení, registrační značka vozidla, fotografie vozidla, popis jednání, kterých se měl žalobce dopustit, a údaje o jeho zmocněnci. Jméno a příjmení však zpravidla nejsou osobními údaji (viz rozsudek
Nahrávám...
Nahrávám...