dnes je 19.6.2024

Input:

č. 4081/2020 Sb. NSS, Správní řízení: zastoupení v disciplinárním řízení; pojem „právní zástupce“

č. 4081/2020 Sb. NSS
Správní řízení: zastoupení v disciplinárním řízení; pojem „právní zástupce“
k § 9 správního řádu
I. (Předběžné) šetření stížnosti podle disciplinárního řádu České lékařské komory je správním řízením podle § 9 správního řádu.
II. Pojem „právní zástupce“ uvedený v disciplinárním řádu České lékařské komory je zjevně širší než pojem „advokát“ a pro účely zastoupení v disciplinárním řízení je nelze ztotožňovat.
(Podle rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 1. 7. 2020, čj. 29 Ad 5/2018-71)
Věc: J. Č. proti Ministerstvu zdravotnictví o uložení pokuty za porušení mlčenlivosti.

Krajský úřad Zlínského kraje rozhodnutím z 20. 11. 2017 uložil žalobci pokutu ve výši 5 000 Kč za přestupek podle § 117 odst. 3 písm. d) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (dále jen „zákon o zdravotních službách“), ve znění účinném do 31. 10. 2017, tedy za porušení povinnosti mlčenlivosti podle § 51 zákona o zdravotních službách. Tohoto porušení se měl dopustit tím, že poskytl stížnost pacientky z 21. 1. 2017 třetí osobě – JUDr. P. Stížnost obsahovala informace o vzdělání, pracovní a rodinné situaci pacientky, jakož i informace o jejím zdravotním stavu.
Pacientka podala 21. 1. 2017 na žalobce stížnost. Revizní komise Okresního sdružení České lékařské komory rozhodnutím z 15. 3. 2017 ve vztahu k podané stížnosti rozhodla o nezahájení disciplinárního řízení, jelikož dospěla k závěru, že je lékař nevinen a neporušil etický kodex lékaře.
JUDr. P. 15. 3. 2017 sepsal reakci na stížnost pacientky, kterou zaslal právnímu zástupci pacientky. Z jejího obsahu plynulo, že se seznámil s diagnózou pacientky a s návrhem léčebného postupu.
Dne 20. 6. 2017 podala pacientka krajskému úřadu podnět na posouzení porušení povinnosti mlčenlivosti. Porušení spatřovala právě ve formulaci užité v dopise sepsaném JUDr. P. Dne 22. 8. 2017 zahájil krajský úřad se žalobcem řízení o přestupku podle ustanovení § 117 odst. 3 písm. d) zákona o zdravotních službách.
Žalovaný rozhodnutím z 29. 1. 2018 (dále jen „napadené rozhodnutí“) zamítl podané odvolání a rozhodnutí krajského úřadu potvrdil. Vyšel z toho, že se JUDr. P. o zdravotním stavu a dalších informacích o pacientce dozvěděl. Do úvahy také vzal to, že JUDr. P. není advokátem.
Proti napadenému rozhodnutí se žalobce bránil žalobou, ve které uvedl, že se žalovaný nedostatečně vypořádal s jeho odvolacími námitkami, konkrétně se skutečností, že z disciplinárního řádu České lékařské komory (dále jen „disciplinární řád“) nevyplývá požadavek na zastoupení advokátem, a že stížnost z 21. 1. 2017 neobsahuje informace charakterizované jako informace o zdravotním stavu pacientky. Druhý uvedený závěr označil vzhledem k absenci odůvodnění za nepřezkoumatelný.
Dále uvedl svůj nesouhlas s názorem, že by z disciplinárního řádu vyplývala pouze možnost zastoupení lékařem (členem komory) nebo advokátem. Použitý pojem „právní zástupce“ je totiž pojmem širším. Žalobce si zvolil zástupce s titulem JUDr., přičemž byl přesvědčen, že si volí právního zástupce, který je schopen jej efektivně obhajovat.
Zvýšená míra ochrany osobních údajů pacientky byla naplněna
Nahrávám...
Nahrávám...