dnes je 19.6.2024

Input:

č. 4122/2021 Sb. NSS, Opatření obecné povahy: vyhlášení výběrového řízení dle zákona o elektronických komunikacích

č. 4122/2021 Sb. NSS
Opatření obecné povahy: vyhlášení výběrového řízení dle zákona o elektronických komunikacích
k § 21 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákonů č. 227/2009 Sb., č. 153/2010 Sb., č. 341/2011 Sb., č. 420/2011 Sb. a č. 468/2011 Sb.
Vyhlášení výběrového řízení podle § 21 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, jehož účelem je udělit právo k využívání rádiových kmitočtů (zde pro vybudování mobilního pokrytí ve standardu sítí 5G), není opatřením obecné povahy. Jedná se o procesní úkon správního orgánu, který sám o sobě nemůže zasáhnout do veřejných subjektivních práv adresáta.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 11. 2020, čj. 1 As 375/2020-88)
Prejudikatura: č. 333/2004 Sb. NSS, č. 672/2005 Sb. NSS, č. 740/2006 Sb. NSS, č. 1476/2008 Sb. NSS, č. 1815/2009 Sb. NSS, č. 2202/2011 Sb. NSS, č. 2206/2011 Sb. NSS, č. 2321/2011 Sb. NSS, č. 2434/2011 Sb. NSS, č. 3060/2014 Sb. NSS, č. 3579/2017 Sb. NSS, č. 3687/2018 Sb. NSS, č. 3965/2020 Sb. NSS, č. 3974/2020 Sb. NSS, č. 3989/2020 Sb. NSS, č. 3992/2020 Sb. NSS; nálezy Ústavního soudu č. 173/1999 Sb. ÚS (sp. zn. II. ÚS 485/98), č. 198/2008 Sb. ÚS (sp. zn. Pl. ÚS 14/07), č. 57/2009 Sb. ÚS (sp. zn. IV. ÚS 2239/07), č. 132/2012 Sb. (sp. zn. Pl. ÚS 19/11), č. 94/2018 Sb. (sp. zn. II. ÚS 635/18); rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne ze dne 2. 10. 2014, Delta Pekárny a. s. proti České republice (stížnost č. 97/11).
Věc: T-Mobile Czech Republic a.s., proti Českému telekomunikačnímu úřadu o návrhu na zrušení opatření obecné povahy in eventum o žalobě na ochranu před nezákonným zásahem odpůrce, o kasační stížnosti navrhovatelky.

Dne 7. 8. 2020 vyhlásil Český telekomunikační úřad (dále jen „odpůrce“) výběrové řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtových pásmech 700 MHz a 3400–3600 MHz (dále jen „vyhlášení výběrového řízení“ nebo též „aukce“). Učinil tak postupem podle § 21 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „ZEK“), se záměrem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů vhodných pro vybudování mobilního pokrytí v nejnovějším standardu sítí 5G.
Návrhem ze dne 2. 9. 2020 se navrhovatelka u Městského soudu v domáhala zrušení opatření obecné povahy, jímž bylo vyhlášeno výše uvedené výběrové řízení. Navrhovatelka měla za to, že odpůrcem nastavené podmínky výběrového řízení jsou v příkrém rozporu s požadavky unijní úpravy i zákona o elektronických komunikacích a povedou k neefektivní alokaci spektra. Pro případ, že by městský soud shledal, že dotčený úkon není opatřením obecné povahy, se navrhovatelka in eventum domáhala nápravy žalobou na ochranu před nezákonným zásahem odpůrce spočívajícím ve vyhlášení nezákonných podmínek výběrového řízení. Současně navrhla, aby městský soud vydal předběžné opatření, kterým by odpůrci uložil zdržet se dalšího konání výběrového řízení.
V návrhu navrhovatelka uvedla důvody, pro něž považuje vyhlášení výběrového
Nahrávám...
Nahrávám...