dnes je 19.6.2024

Input:

č. 4127/2021 Sb. NSS, Vojáci z povolání: povaha nároku na náhradu nemajetkové újmy pozůstalých; analogická aplikace zákoníku práce; osvobození od soudního poplatku

č. 4127/2021 Sb. NSS
Vojáci z povolání: povaha nároku na náhradu nemajetkové újmy pozůstalých; analogická aplikace zákoníku práce; osvobození od soudního poplatku
k § 2 odst. 2, § 145 a k § 146 č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání (v textu jen „zákon o vojácích z povolání“), ve znění k 5. 8. 2014
k § 9 správního řádu, ve znění k 5. 8. 2014
k § 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění k 5. 8. 2014
k § 384 odst. 3 ve spojení s § 265 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění k 5. 8. 2014
I. Služební poměr vojáků z povolání podle zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, a nároky z něj vyplývající mají veřejnoprávní povahu, i pokud není některý z takových nároků v tomto zákoně výslovně uveden. Nárok na náhradu nemajetkové újmy má zpravidla povahu soukromoprávní; vyplývá-li však ze služebního poměru vojáka z povolání, jde o nárok ve věci služebního poměru i přesto, že se nejedná o nárok výslovně uvedený v § 145 a § 146 zákona o vojácích z povolání, a nedopadají tak na něj ustanovení tohoto zákona o řízení ve věcech služebního poměru. O těchto nárocích se vede správní řízení podle § 9 správního řádu a pravomoc rozhodovat o nich mají podle § 2 odst. 2 zákona o vojácích z povolání služební orgány.
II. Chybějící právní úprava náhrady nemajetkové újmy pozůstalým při úmrtí vojáka z povolání jinak než v důsledku služebního úrazu či nemoci z povolání představuje nevědomou mezeru v zákoně, kterou je potřeba zaplnit analogickou aplikací § 384 odst. 3 ve spojení s § 265 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění do 30. 9. 2015 (nyní § 271n odst. 2 ve spojení s § 265 zákoníku práce). Újma se tak nahradí způsobem a v rozsahu podle ustanovení o služebních úrazech.
III. Osvobození od soudního poplatku podle § 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích (dopadající na navrhovatele, jemuž byla způsobena újma, v řízení o náhradu újmy na zdraví nebo újmy způsobené usmrcením) se vztahuje i na řízení před správními soudy přesto, že formálně nejde o řízení o náhradě škody, ale pouze o řízení, ve kterém se výsledek takového řízení přezkoumává.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 12. 2020, čj. 8 As 319/2018-59)
Prejudikatura: č. 415/2004 Sb. NSS, č. 615/2005 Sb. NSS, č. 1392/2007 Sb. NSS, č. 1926/2009 Sb. NSS, č. 1953/2009 Sb. NSS, č. 2916/2013 Sb. NSS, č. 3481/2016 Sb., č. 3383/2016 Sb. NSS, č. 3478/2016 Sb. NSS, č. 4008/2020 Sb. NSS; nález Ústavního soudu č. 116/2008 Sb. (sp. zn. Pl. ÚS 83/06), č. 228/2009 Sb. ÚS (sp. zn. I. ÚS 3109/08), č. 156/2014 Sb. ÚS (sp. zn. I. ÚS 173/13), č. 235/2018 Sb. (sp. zn. Pl. ÚS 24/17), usnesení Ústavního soudu č. 10/2008 Sb. ÚS (sp. zn. I. ÚS 1919/08); č. R 51/1969 Sb. NS, č. 59/2019 Sb. NS.
Věc: a) L. Š. a b) O. Š. proti náčelníku Vojenské policie o náhradě nemajetkové újmy, o kasační stížnosti žalobců.

Velitel Velitelství ochranné služby Vojenské policie Praha (dále „správní orgán I. stupně“) rozhodnutím ze dne 29. 4. 2014 vydaným na základě § 145 odst. 1 písm. c) zákona o vojácích z povolání zamítl žádost žalobců a nepřiznal
Nahrávám...
Nahrávám...