dnes je 19.6.2024

Input:

č. 4194/2021 Sb. NSS, Stavební řízení: koncentrace řízení; potvrzení nebo změna závazného stanoviska dotčeného orgánu

č. 4194/2021 Sb. NSS
Stavební řízení: koncentrace řízení; potvrzení nebo změna závazného stanoviska dotčeného orgánu
k § 112 odst. 2 a § 114 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákonů č. 350/2012 Sb., č. 39/2015 Sb. a č. 225/2017 Sb. (v textu jen „stavební zákon“)
k § 82 odst. 4 a § 149 odst. 5 správního řádu, ve znění zákona č. 225/2017 Sb.
I. Koncentrace řízení (zde podle § 112 odst. 2 a § 114 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, a podle § 82 odst. 4 správního řádu) se neuplatní, jestliže účastník řízení nemohl své námitky vznést dříve z objektivních důvodů nebo jestliže se jeho námitky týkají veřejného zájmu, jehož ochranu je správní orgán povinen zajistit z úřední povinnosti.
II. Odvolací správní orgán není povinen vyžádat si potvrzení nebo změnu závazného stanoviska dotčeného orgánu (§ 149 odst. 5 správního řádu) na základě odvolací námitky, která je již na první pohled a bez nutnosti odborné úvahy nedůvodná nebo zůstane ze strany účastníka naprosto nepodložená.
(Podle rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 18. 2. 2021, čj. 30 A 15/2019-107)
Prejudikatura: č. 2167/2011 Sb. NSS, č. 3902/2019 Sb. NSS.
Věc: a) M. L., b) I. L. proti Krajskému úřadu Zlínského kraje, za účasti 1) E.ON Česká republika s.r.o., 2) CETIN a.s., 3) Ostrožsko, a.s., 4) město Uherský Ostroh, 5) Povodí Moravy, o umístění a provedení stavby.

Žalobci nabyli od svého právního předchůdce nevyužívanou zemědělskou stavbu bývalého statku a plánovali její budoucí využití jako víceúčelového areálu pro chov ovcí a turismus. V návaznosti na komplexní pozemkové úpravy schválené již v roce 2009 však Městský úřad Uherské Hradiště (dále též „stavební úřad“) vydal dne 10. 7. 2018 Krajskému pozemkovému úřadu pro Zlínský kraj, Pobočce Uherské Hradiště, stavební povolení na stavbu zpevněné polní cesty označené „SO 1.3 Polní cesta VPC22, IPN 13“ v blízkosti výše uvedeného statku. Žalobci se ve stavebním řízení bránili jak proti umístění cesty (žádali její posunutí dál od své nemovitosti) tak proti jejímu provedení s asfaltovým povrchem. Jejich odvolání proti stavebnímu povolení zamítl žalovaný rozhodnutím ze dne 6. 12. 2018 (dále též „napadené rozhodnutí“). Proti němu brojili žalobci u Krajského soudu v Brně žalobou podanou dne 8. 2. 2019.
Žalobci navrhovali napadené rozhodnutí zrušit, neboť se žalovaný dostatečně nevypořádal s jejich odvolacími námitkami – většinu z nich zamítl pro opožděnost nebo proto, že se údajně nemohly dotknout jejich práv. Žalobci především na základě vlastních poznatků upozornili, že vybudování komunikace v plánované trase by zničilo kolonii chráněného motýla bource trnkového, přičemž tak učinili ihned poté, co tuto skutečnost zjistili. Žalovaný vyšel jen z více než rok starého závazného stanoviska orgánu ochrany přírody, nijak neověřil, zda mu stav na místě odpovídá, ani si nevyžádal jeho potvrzení nadřízeným dotčeným orgánem. Asfaltový povrch komunikace dále ovlivní trasy divoké zvěře a stav místní honitby a taktéž pohyb dobytka. Že je asfaltový povrch pro polní cestu nevhodný přitom vyplývá i ze
Nahrávám...
Nahrávám...