dnes je 19.6.2024

Input:

č. 4201/2021 Sb. NSS, Správní řízení: přezkum závazného stanoviska dotčeného orgánu

č. 4201/2021 Sb. NSS
Správní řízení: přezkum závazného stanoviska dotčeného orgánu
k § 4 odst. 4, § 7 a § 149 odst. 8 správního řádu, ve znění zákona č. 403/2020 Sb.
Řízení o přezkumu závazného stanoviska dle § 149 odst. 8 (dříve odst. 5) správního řádu nemá účastníky. Pokud však takové přezkumné řízení probíhá v rámci „hlavního“ správního řízení, pro něž bylo přezkoumávané závazné stanovisko vydáno (ať již je předmětem přezkumu závazné stanovisko dotčeného správního orgánu vydané v řízení v prvním stupni nebo závazné stanovisko vydané správním orgánem nadřízeným dotčenému správnímu orgánu v odvolacím řízení), může být na základě konkrétních okolností dané věci v zájmu zachování práv dotčených osob ve smyslu § 4 odst. 4 správního řádu a jejich rovného postavení ve smyslu § 7 správního řádu nezbytné poskytnout těmto dotčeným osobám, tedy účastníkům „hlavního“ správního řízení, možnost se k otázce, zda má dojít ke zrušení či změně přezkoumávaného závazného stanoviska, vyjádřit.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 3. 2021, čj. 5 As 168/2018-107)
Prejudikatura: č. 2364/2011 Sb. NSS, č. 2381/2011 Sb. NSS, č. 3214/2015 Sb. NSS, č. 4139/2021 Sb. NSS.
Věc: a) Pankrácká společnost, z.s. a b) Klub Za starou Prahu, z.s. proti Magistrátu hl. m. Prahy, za účasti: 1) Realfina a.s., 2) Aktiv proti Korupci, z.s., 3) CETIN a.s. (dříve Česká telekomunikační infrastruktura a.s.), 4) Dial Telecom, a.s., 5) městská část Praha 1, 6) WELWYN COMPANY, a.s., o přezkum závazného stanoviska, o kasačních stížnostech žalovaného a osob zúčastněných na řízení 5) a 6).

Kasační stížnost osoby zúčastněné na řízení 5) [dále také jen „stěžovatel a)“], kasační stížnost osoby zúčastněné na řízení 6) [dále také jen „stěžovatel b)“] a kasační stížnost žalovaného [dále také jen „stěžovatel c)“] směřují proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 3. 5. 2018, čj. 10 A 188/2017-139, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahy (žalovaného) ze dne 21. 8. 2017, jímž bylo zamítnuto odvolání žalobců a potvrzeno rozhodnutí Úřadu městské části Praha 1, odboru výstavby (dále jen „stavební úřad“), ze dne 11. 11. 2016.
Tímto rozhodnutím stavebního úřadu došlo na základě žádosti městské části Praha 1 [osoby zúčastněné na řízení 5), resp. stěžovatele a)] k umístění stavby „Revitalizace spodní části Václavského náměstí, úsek Na Příkopě – Vodičkova“, na příslušných pozemcích v k. ú. Nové Město, Praha 1. Stavební úřad vydal toto rozhodnutí mimo jiné na základě závazného stanoviska Magistrátu hl. m. Prahy, odboru památkové péče, jako dotčeného orgánu státní památkové péče ze dne 25. 7. 2016, (dále jen „závazné stanovisko dotčeného orgánu“). Dotčený orgán si před vydáním stanoviska vyžádal vyjádření Národního památkového ústavu a následně v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu dal možnost se k němu vyjádřit také městské části Praha 1 [stěžovateli a)] jako žadateli. Za účelem zjištění úplného stavu věci si dotčený orgán dále vyžádal také posouzení nezávislým poradním orgánem, Sborem expertů pro památkovou péči, a dále také vyjádření Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, a to především s ohledem na posouzení umístění vjezdové a
Nahrávám...
Nahrávám...