dnes je 5.3.2024

Input:

č. 4230/2021 Sb. NSS; Kompetenční spory: záporný kompetenční spor; dohodovací řízení; nadřízený orgán

č. 4230/2021 Sb. NSS
Kompetenční spory: záporný kompetenční spor; dohodovací řízení; nadřízený orgán
k § 1 odst. 1 a 3, § 133 odst. 3 a § 178 odst. 1 správního řádu, ve znění zákona č. 303/2013 Sb.
k § 97 odst. 3 soudního řádu správního
I. V případě záporného kompetenčního sporu (§ 97 odst. 3 s. ř. s.) ústřední správní úřady nevedou dohodovací řízení (§ 133 odst. 3 správního řádu).
II. Pro určení nadřízeného orgánu podle § 178 odst. 1 správního řádu je třeba pozitivní zákonné úpravy – zákon musí určit orgán, který má být nadřízeným správním orgánem jiného správního orgánu, nebo orgán, který má rozhodovat o odvolání, popřípadě orgán, který má nad jiným správním orgánem vykonávat dozor. Toto ustanovení je přitom nezbytné interpretovat prizmatem předmětu úpravy správního řádu dle jeho úvodního ustanovení § 1 odst. 1 a 3, podle nichž správní řád upravuje postup správních orgánů při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy a nevztahuje se mimo jiné na právní jednání prováděná správními orgány, tedy na správu nevrchnostenskou.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 6. 2021, čj. Komp 2/2020-44)
Prejudikatura: č. 339/2004 Sb. NSS, č. 2021/2010 Sb. NSS, č. 2343/2011 Sb. NSS, č. 2533/2012 Sb. NSS, č. 2888/2013 Sb. NSS, č. 3879/2019 Sb. NSS, č. 4105/2021 Sb. NSS, č. 4112/2021 Sb. NSS; č. 30/2003 Sb. ÚS (sp. zn. III. ÚS 686/02), č. 10/2007 Sb. ÚS (sp. zn. I. ÚS 260/06).
Věc: Ministerstvo pro místní rozvoj proti Úřadu pro ochranu osobních údajů, za účasti Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., o určení příslušnosti mezi správními orgány.

Společnost Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o. (dále jen „žadatelka“ nebo „osoba zúčastněná“) podala dne 13. 11. 2019 žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, k České centrále cestovního ruchu – CzechTourism (dále jen „CzechTourism“). CzechTourism na tuto žádost reagoval e-mailem ze dne 13. 11. 2019, a následně též dopisem ze dne 26. 11. 2019, označeným jako „odpověď k žádosti o informace podle zák. č. 106/1999 Sb. ze dne 13. 11. 2019“.
Žadatelka vyhodnotila posledně uvedený úkon CzechTourism jako rozhodnutí o odmítnutí žádosti a dne 13. 12. 2019 proti němu podala odvolání (které označila jako „odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., čj. CZT/2019/BRO/947, ze dne 28. 11. 2019, podle ustanovení § 16 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů“). CzechTourism předložil toto odvolání k rozhodnutí žalobci (Ministerstvu pro místní rozvoj), který je usnesením ze dne 2. 3. 2020 postoupil žalovanému Úřadu pro ochranu osobních údajů, jehož považoval s ohledem na § 20 odst. 5 zákona o svobodném přístupu k informacím za orgán věcně a místně příslušný k rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí CzechTourism.
Žalovaný usnesením ze dne 19. 3. 2020 postoupil odvolání žadatelky zpět žalobci. Konstatoval, že na základě § 20 odst. 5 zákona o svobodném přístupu k informacím je příslušný rozhodovat o odvoláních ve věcech přístupu k informacím pouze tehdy, nelze-li určit nadřízený orgán povinného subjektu podle § 178
Nahrávám...
Nahrávám...