dnes je 23.3.2023

Input:

č. 651/2005 Sb. NSS; Ochrana „osobních údajů“ právnické osoby

č. 651/2005 Sb. NSS
Ochrana „osobních údajů“ právnické osoby
k § 1, § 2 a § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákonů č. 101/2000 Sb. a č. 39/2001 Sb.
k § 1 a § 50 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (§ 1 s účinností od 26. 7. 2004 ve znění zákona č. 439/2004 Sb.)
Podle ustanovení § 1 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, je ochrana poskytována fyzickým, nikoli právnickým osobám. Není proto důvodu odmítnout žádost o poskytnutí informace ve formě kopie rozhodnutí (povolení podle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích) vydaného v konkrétní věci právnické osobě.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 10. 2004, čj. 6 A 83/2001-39)
Věc: Ing. Václav D. v P. proti Ministerstvu dopravy o poskytnutí informací.

Magistrát hlavního města Prahy, odbor dopravy (dále jen „povinný“), rozhodnutím ze dne 18. 4. 2001 nevyhověl žádosti žalobce a neposkytl mu informace o vydaných rozhodnutích o zvláštním užívání pozemních komunikací s odůvodněním, že žadatel má právo na poskytnutí obecné informace, nikoliv na poskytování osobních údajů a informací a údajů ze správního řízení, jehož není účastníkem. Požadavek žadatele (bod 1 a 3 žádosti - žádost o kopie rozhodnutí o užívání pozemních komunikací) se týká i fyzických osob, přičemž není vyloučeno zneužití poskytnutých údajů. Pokud jde o požadavek žalobce pod bodem 2 žádosti (poskytnout mu soupis všech vyměňovaných stánků povolených v roce 2001), žadateli bude poskytnuta obecná informace o výměně stánků na území městské části Praha 1.
Žalobcovo odvolání zamítl a rozhodnutí I. stupně potvrdil žalovaný žalobou napadeným rozhodnutím ze dne 13. 6. 2001.
Proti posléze uvedenému rozhodnutí podal žalobce žalobu k Vrchnímu soudu v Praze; ten řízení do konce roku 2002 nedokončil a věc předal Nejvyššímu správnímu soudu. Nejvyšší správní soud žalobě vyhověl a rozhodnutí v obou stupních vydaná zrušil.
Z odůvodnění:
Podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), jsou povinné subjekty povinny poskytnout informace vztahující se k jejich působnosti. Povinný subjekt tedy poskytne jen ty informace, které přímo souvisí s plněním jeho úkolů. Podle odst. 3 téhož ustanovení se zákon nevztahuje na poskytování osobních údajů a informací podle zvláštního právního předpisu, jímž je zákon o ochraně osobních údajů. Uvedený zákon upravuje ochranu osobních údajů o fyzických osobách, práva a povinnosti při zpracování těchto údajů a stanoví podmínky, za nichž se uskutečňuje jejich předávání. Pokud subjekt údajů [ § 4 písm. d) zákona o ochraně osobních údajů] zjistí, že došlo k porušení povinností správcem nebo zpracovatelem, má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění opatření k nápravě (§21 odst. 1 zákona o ochraně osobních údajů). Došlo-li k porušení povinností správcem nebo zpracovatelem, má subjekt údajů mimo jiné právo požadovat, aby se správce nebo zpracovatel zdržel takového jednání, odstranil takto vzniklý stav či poskytl na svoje náklady omluvu nebo jiné zadostiučinění [§ 21 odst. 2 písm. a)
Nahrávám...
Nahrávám...