dnes je 20.10.2021

Input:

Home office

10.3.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.184
Home office

Mgr. Mgr. Radana Burešová

V současnosti je stále aktuálnější výkon práce v rámci tzv. home office neboli práce z domova. Striktně vzato se však nemusí jednat jen o práci „z domova”, jelikož sem spadají i případy, kdy je práce vykonávána např. při pobytu v hotelu, u známých nebo příbuzných či na veřejných místech (v parku, kavárně apod.). To také reflektuje zákoník práce, když ve svém jediném ustanovení, které je home office věnováno (§ 317 ZP), hovoří o „zaměstnanci, který nepracuje na pracovišti zaměstnavatele”.

Home office má řadu pracovněprávních aspektů, které do určité míry upravuje právě § 317 ZP: Tento způsob výkonu práce nelze nařídit, je závislý na dohodě mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, která může, ale nemusí být obsažena již v pracovní smlouvě. Příslušná dohoda by měla být písemná, i když zvláště v současné době mohou nastat situace, kdy ji nelze sepsat v klasické papírové podobě s podpisy obou smluvních stran na téže listině – např. v případě, že je zaměstnanci nenadále nařízena karanténa, během níž by mohl a chtěl pracovat z domova, ale nemůže se dostavit do zaměstnání, aby dohodu podepsal.

Právní praxe má za to, že v takovýchto výjimečných případech lze dohodu o home office uzavřít i elektronicky (prostým e-mailem), byť zákoník práce v takových případech striktně vyžaduje uznávaný elektronický podpis (§ 335 a násl. ZP). Lze však jen doporučit, aby, jakmile to bude možné, byly tyto formální nedostatky odstraněny.

Dohoda o výkonu práce mimo pracoviště

Obsah dohody o výkonu práce mimo pracoviště zaměstnavatele částečně vyplývá z § 317 ZP, zejména pokud se týče toho, že:

a) pracovní dobu si rozvrhuje sám zaměstnanec,

b) při jiných důležitých osobních překážkách v práci zaměstnanci nepřísluší náhrada mzdy nebo platu, nestanoví-li prováděcí právní předpis jinak nebo jde-li o náhradu mzdy nebo platu podle § 192 ZP; pro účely poskytování náhrady mzdy nebo platu podle § 192 ZP platí pro tohoto zaměstnance stanovené rozvržení pracovní doby do směn, které je zaměstnavatel pro tento účel povinen určit,

c) zaměstnanci nepřísluší mzda nebo plat nebo náhradní volno za práci přesčas ani náhradní volno nebo náhrada mzdy anebo příplatek za práci ve svátek.

Je nicméně vhodné v dohodě ošetřit i další otázky, zejména:

  • místo a dobu výkonu práce mimo pracoviště zaměstnavatele,

  • kdo poskytne pracovní prostředky (např. notebook nebo telefon), zda zaměstnavatel či zaměstnanec,

  • úhradu zvýšených nákladů zaměstnance (např. internetové připojení, spotřeba elektrického proudu, poplatky za telefonování soukromým telefonem),

  • práci v noci, příplatek za práci přesčas (pokud již není zohledněn v pracovní smlouvě),

  • bezpečnost a ochranu zdraví při práci (mj. přestávky v práci, zásady práce s elektrickými zařízeními – výpočetní technikou) a

  • opatření týkající se zpracování osobních údajů.

Vzhledem k tomu, že problematika ochrany osobních údajů a obecně dat zaměstnavatele při home office je poměrně obsáhlá a souvisí s kybernetickou bezpečností, nabízí se možnost ošetřit ji vnitřní směrnicí, na kterou dohoda patřičně odkáže nebo která bude tvořit její přílohu.

Je vhodné trvat na dodržování následujících zásad:

1. Zákaz sdělovat nebo jakkoli zpřístupňovat přístupové údaje třetím osobám včetně rodinných příslušníků, a to i neúmyslně např. formou viditelného umístění hesel u počítače nebo nedostatečnou ochranou přístupových karet apod.

2. Zákaz zpřístupnění zařízení, software a datových nosičů zaměstnavatele třetím osobám (obvykle rodinným příslušníkům). Externí nosiče dat (USB disky) musí být zabezpečeny proti neoprávněnému zpřístupnění třetím osobám (např. uložením do zamykatelné skříně, do které má přístup pouze zaměstnanec). I tak zde existuje vyšší riziko ztráty fyzického nosiče a tím i uložených dat. I z tohoto důvodu by data na veškerých externích nosičích dat měla být šifrována (např. za pomoci nástroje BitLocker pro komerční verzi Windows 10).

3. Zákaz ukládání dat (souborů, zpráv) zaměstnavatele na soukromé nosiče dat (USB disky) nebo do cloudu (např. v rámci synchronizace automaticky prováděné nástroji společností Google nebo Apple).

Velice komplikovaná je tato problematika v případě, že zaměstnanec využívá vlastní pracovní prostředky, zvláště v případě, že daný počítač využívají i další členové jeho

Nahrávám...
Nahrávám...