dnes je 4.6.2023

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 89

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.2.2.6.2.6
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 89

Mgr. Jan Šmíd

Dosavadní právní úprava

I podle ObčZ (§ 12 odst. 3 ObčZ, tzv. zákonná licence) bylo legálně možno podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy (nikoliv písemnosti osobní povahy) pořídit a použít přiměřeným způsobem též pro vědecké a umělecké účely a pro tiskové, filmové, rozhlasové a televizní zpravodajství, aniž by byl udělen odpovídající souhlas ze strany dotčené fyzické osoby.

Judikát


Nález Ústavního soudu ze dne 9. února 1998 ve věci sp. zn. IV. ÚS 154/97

Ústavní soud postupoval při posouzení stížnosti standardním způsobem a zaměřil se proto nejprve na posouzení ústavnosti aplikovaného ustanovení, tj. ustanovení § 12 ObčZ, zejména pak jeho odstavce třetího. Podle názoru Ústavního soudu není toto ustanovení v rozporu s Ústavou, ústavními zákony ani s mezinárodními smlouvami podle čl. 10 Ústavy, zejména pak s Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen "Evropská úmluva“). Toto ustanovení umožňuje obrazové snímky bez svolení fyzické osoby pořídit nebo použít přiměřeným způsobem též pro tiskové zpravodajství, avšak za podmínky, že takové použití není v rozporu s oprávněnými zájmy fyzické osoby (jedná se o tzv. zpravodajskou či reportážní licenci). Jedná se o ustanovení, které má za cíl sladit dvě ústavní práva či svobody, které se mohou za určitých situací dostat do vzájemného konfliktu. Svoboda projevu a právo na informace a jejich šíření, zaručené čl. 17 Listiny, stojí na straně jedné, na straně druhé pak stojí právo každého na to, aby byla zachována

Nahrávám...
Nahrávám...