dnes je 27.11.2022

Input:

MZDR 14592/2021-11/MIN/KAN, Změna mimořádného opatření - frekvence testování dětí, žáků a studentů s účinností od 17. 5. 2021

12.5.2021, Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Č. j.: MZDR 14592/2021-11/MIN/KAN

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

S účinností ode dne 17. května 2021 se mění mimořádné opatření ze dne 6. dubna 2021, č.j. MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN, ve znění mimořádného opatření ze dne 12. dubna 2021, č.j. MZDR 14592/2021-4/MIN/KAN, mimořádného opaření ze dne 19. dubna 2021, č.j. MZDR 14592/2021-5/MIN/KAN, mimořádného opatření ze dne 22. dubna 2021, č.j. MZDR 14592/2021-6/MIN/KAN, mimořádného opatření ze dne 30. dubna 2021, č.j. MZDR 14592/2021-8/MIN/KAN, mimořádného opatření ze dne 6. května 2021, č.j. MZDR 14592/2021-9/MIN/KAN, mimořádného opatření ze dne 7. května 2021, č. j. MZDR 14592/2021-10/MIN/KAN a to tak, že:

1. Čl. III zní:

„III.

Preventivní antigenní test se provádí s frekvencí:
a) dvakrát týdně v Jihočeském kraji, Ústeckém kraji, Olomouckém kraji, Moravskoslezském kraji, Jihomoravském kraji, Zlínském kraji a Kraji Vysočina v případě žáků 2. stupně základní školy, žáků nižšího stupně šestiletého nebo osmiletého gymnázia a prvních čtyř ročníků osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře s tím, že první test se provede první den osobní přítomnosti dítěte, žáka nebo studenta ve škole v týdnu a mezi jednotlivými termíny testování v jednom týdnu jsou minimálně 2 a maximálně 3 pracovní dny,
b) jedenkrát týdně v případě žáků 2. stupně základní školy ve třídách nebo školách podle § 16 odst. 9 školského zákona s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti dítěte, žáka nebo studenta ve škole v týdnu,
c) jedenkrát týdně v ostatních případech s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti dítěte, žáka nebo studenta ve škole v týdnu.
Preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li dítě, žák nebo student přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu."

2. Čl. XVII zní:

„XVII.

Škola nebo školské zařízení může nahradit testování antigenními testy na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 testováním testy RT-PCR na přítomnost viru SARS-CoV-2, pokud disponuje neinvazivními diagnostickými zdravotnickými prostředky in vitro pro provedení samoodběru určenými pro následné provedení testu RT-PCR a pokud má provedení testu RT-PCR zajištěné u poskytovatele zdravotních služeb uvedeného v seznamu vyšetřujících laboratoří Státního zdravotního ústavu (http://www.szu.cz/tema/prevence/laboratorni-vysetrovani-puvodce-covid-19). Čl. I, II, IV, V a VII, X, XI, XIII, XIV a XVI se použijí obdobně s tím, že:
a) preventivní testování se provádí s frekvencí jedenkrát za dva týdny,
b) nebude-li žák nebo student přítomen v

Nahrávám...
Nahrávám...