dnes je 17.8.2022

Input:

MZDR 47828/2020-28/MIN/KAN, Mimořádné opatření - samotestování zaměstnanců, OSVČ s účinností od 15. 5. 2021

14.5.2021, Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Č. j.: MZDR 47828/2020-28/MIN/KAN

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

  1. S účinností od 15. května 2021 se zaměstnancům, kteří si sami provedli nebo jim byl laickou osobou proveden test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím testu poskytnutého zaměstnavatelem, nařizuje v případě, že je výsledek testu pozitivní, bezodkladně uvědomit zaměstnavatele o plánované nepřítomnosti na pracovišti kvůli podezření na pozitivitu na přítomnost viru SARS-CoV-2, opustit pracoviště do místa svého aktuálního bydliště a uvědomit bezodkladně o výsledku testu poskytovatele pracovnělékařských služeb zaměstnavatele, pokud tak zaměstnavatel stanovil, jinak svého registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, popřípadě praktické lékařství pro děti a dorost. Pokud zaměstnanec nemůže uvědomit poskytovatele zdravotních služeb podle věty první, je povinen kontaktovat jiného poskytovatele zdravotních služeb, popřípadě orgán ochrany veřejného zdraví příslušný podle místa výkonu práce k určení dalšího postupu.
  2. S účinností od 15. května 2021 se osobám samostatně výdělečně činným, které si samy provedly nebo jim byl laickou osobou proveden test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím testu určeného pro sebetestování nebo povoleného k použití laickou osobou, nařizuje v případě, že je výsledek testu pozitivní, opustit pracoviště do místa svého aktuálního bydliště a uvědomit bezodkladně o výsledku testu svého registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, popřípadě praktické lékařství pro děti a dorost. Pokud osoba samostatně výdělečně činná nemůže uvědomit poskytovatele zdravotních služeb podle věty první, je povinna kontaktovat jiného poskytovatele zdravotních služeb, popřípadě orgán ochrany veřejného zdraví příslušný podle místa výkonu práce k určení dalšího postupu.

II.

S účinností od 15. května 2021 se zaměstnavatelům, kteří zajišťují pro své zaměstnance testy na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, které lze použít laickou osobou, a osobám samostatně výdělečně činným, které se testují testy na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, které lze použít laickou osobou, nařizuje vést evidenci provedených testů.

III.

Poskytovatel zdravotních služeb nebo orgán ochrany veřejného zdraví, kteří byli uvědoměni o pozitivním výsledku testu podle čl. I, jsou povinni osobě uvedené v čl. I bezodkladně vystavit žádanku na konfirmační RT-PCR test na vyšetření přítomnosti viru SARS-CoV-2. V Informačním systému infekčních nemocí (ISIN), v modulu elektronické žádanky, je povinen poskytovatel zdravotních služeb nebo orgán ochrany veřejného zdraví označit, že se jedná o konfirmační RT-PCR test po samotestování a uvést identifikační číslo zaměstnavatele (IČO) této osoby.

IV.

Osoba, které byla vystavena žádanka na konfirmační vyšetření podle čl. III, je povinna se podrobit tomuto vyšetření bez prodlení.

V.

S účinností ode dne 15. května 2021 se zrušuje mimořádné opatření ze dne 22. března 2021, č.j. MZDR 47828/2020-27/MIN/KAN.

VI.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění:

I.

Toto mimořádné opatření Ministerstvo zdravotnictví vydává v návaznosti na:
1) mimořádné opatření ze dne 1. března 2021, č.j. MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN, ve znění mimořádného opatření ze dne 5. března, č.j. MZDR 47828/2020-21/MIN/KAN, mimořádného opatření ze dne 15. března 2021, č.j. MZDR 47828/2020-22/MIN/KAN, a mimořádného opatření ze dne 22. března 2021, č.j. MZDR 47828/2020-26/MIN/KAN,
2) mimořádné opatření ze dne 22. března 2021, č.j. MZDR 47828/2020-25/MIN/KAN,
3) mimořádné opatření ze dne 5. března 2021, č.j. MZDR 9346/2021-1/MIN/KAN,
4) mimořádné opatření ze dne 5. března, č.j. MZDR 47828/2020-20/MIN/KAN, a
5) mimořádné opatření ze dne 19. března 2021, č.j. MZDR 47828/2020-23/MIN/KAN
a to z důvodu, že je třeba upravit postup, jakým má zaměstnanec či osoba samostatně výdělečně činná (dále jen „OSVČ“), popř. další osoby uvedené ve shora uvedených mimořádných opatřeních, postupovat v případě, že výsledek provedeného testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 či antigenu viru SARS-CoV-2 je pozitivní. Cílem tohoto mimořádného opatření je potom jak ochrana veřejného zdraví spočívající v zabránění šíření infekčního onemocnění COVID-19, tak ochrana zdraví konkrétní osoby, která test podle předchozí věty absolvuje s pozitivním výsledkem.

II.

K aktuální epidemiologické situaci v ČR Ministerstvo zdravotnictví uvádí, je charakterizovaná protrahovaným komunitním šířením onemocnění COVID-19 a s tím souvisejícími vyššími denními počty případů onemocnění COVID-19 v pracovních dnech. Nezanedbatelný je taktéž i počet případů u seniorní skupiny obyvatel, ze které vychází nejvyšší počet nových hospitalizací, včetně hospitalizací v těžkém stavu. I nadále pozorujeme výraznější meziregionální rozdíly, a to jak na krajské, tak i okresní úrovni, což nejlépe vidíme na hodnotách 7denní incidence, které jsou v některých krajích až dvojnásobné ve srovnání ostatními kraji a tedy i výrazněji nad republikovým průměrem.

Z tohoto důvodu je tak vysoce důležité, aby epidemie byla brzděna co nejvíce a nedošlo ke vzniku významnějšího ohniska nákazy, které by mělo potenciál se dále rozšířit.

Současný stav a vývoj je tak i nadále hodnocen jako „křehce“ stabilizovaný, a to z důvodu trvajících vyšších počtů případů a výraznějších meziregionálních rozdílů. Je tak nutno i nadále velmi obezřetně situaci monitorovat a vyhodnocovat v pravidelných intervalech tak, aby případná vznikající ohniska byla podchycena v co nejkratším možném čase a aby bylo možno nastavit taková protiepidemická opatření, které by zabránila nekontrolovatelnému šíření onemocnění v komunitě či celé populaci. Pokud by se uvedeným způsobem nepostupovalo, mohlo by dojít ke zhoršení epidemiologické situace, a to zejména s ohledem na blížící se letní sezónu, kdy vzhledem k vyšším objemu cestování do zahraničí existuje možnost zavlečení nakažlivější varianty viru SARS-CoV-2.

III.

S ohledem na současnou epidemiologickou situaci v ČR včetně možného výskytu mutací viru SARS-CoV-2 a snaze zabránit vzniku další vlny epidemie onemocnění COVID-19 na území ČR, Ministerstvo zdravotnictví uvádí, že považuje v návaznosti na shora uvedená mimořádná opatření za zcela nezbytné upravit postup pro případ pozitivního výsledku testu na přítomnost SARS-CoV-2.

Ministerstvo zdravotnictví k tomu v prvé řadě uvádí, že v případě pozitivního výsledku testu na SARS-CoV-2 je pozitivně testovaná osoba podezřelá z probíhajícího infekčního onemocnění a toto podezření je potřeba bezodkladně potvrdit nebo vyvrátit provedením konfirmačního RT-PCR testu. Do doby, než bude znám výsledek konfirmačního RT-PCR testu, je třeba zajistit, aby pozitivně testovaná osoba nebyla přítomna na pracovišti, neboť jako osoba podezřelá z probíhajícího infekčního onemocnění by reálně mohla být šiřitelem původce onemocnění COVID-19, tj. viru SARS-CoV-2. Jinými slovy tedy existuje riziko, že pozitivně testovaná osoba je v době provedení testu infekční a mohla by

Nahrávám...
Nahrávám...