dnes je 19.6.2024

Input:

Nález 125/2009 SbNU, sv.53, K opomenutým důkazům v občanském soudním řízení

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 53, nález č. 125

II. ÚS 2029/08

K opomenutým důkazům v občanském soudním řízení

Nahrazování soudců senátu, jimž je věc řádně přidělena, je možné jen při jejich legitimní nepřítomnosti. Nahrazování nepřítomných soudců musí být předvídatelné, tj. řídit se předem stanovenými pravidly obsaženými v rozvrhu práce. Ten podle § 41 odst. 2 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), vydává předseda soudu. V ústavněprávních souvislostech tedy předseda soudu musí rozhodnout o nahrazení krátkodobě nepřítomného člena senátu v souladu s platným rozvrhem práce. Forma tohoto rozhodnutí přitom není zákonem stanovena, což v daných souvislostech nelze považovat za rozporné s účelem sledovaným ústavním pořádkem. Stejně tak zákon neukládá, aby byli účastníci řízení informováni na začátku každého ústního jednání o úplně všech provozních opatřeních, která nějak souvisejí s řízením. Postup obecného soudu je možné považovat za ústavně souladný a k porušení základního práva stěžovatelky podle čl. 38 odst. 1 Listiny nedošlo.

Z doplnění odvolání stěžovatelky proti rozsudku soudu prvního stupně Ústavní soud zjistil, že stěžovatelka v odvolacím řízení navrhla provedení důkazů. Z protokolu o ústním jednání ze dne 14. května 2008 je zřejmé, že stěžovatelka navrhla, „aby byly provedeny veškeré důkazy, které (matka) navrhovala a které byly předloženy při odvolacím řízení“. Při uvedeném ústním jednání však žádný důkaz proveden nebyl a stejně tak k žádnému dokazování nedošlo při ústním jednání konaném dne 21. května 2008. Při uvedených ústních jednáních nebyly předmětné důkazní návrhy stěžovatelky ani výslovně zamítnuty. Konečně o těchto důkazních návrzích mlčí i rozsudek, který jen opakuje skutková zjištění soudu prvního stupně, s nimiž se plně ztotožňuje.

Ústavní soud tedy ústavní stížnosti podle § 82 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, vyhověl, neboť podle § 82 odst. 2 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, shledal, že obecný soud porušil základní právo stěžovatelky podle čl. 36 odst. 1 Listiny tím, že se obecný soud nijak nevypořádal s jejími důkazními návrhy, a proto byl jeho rozsudek podle § 82 odst. 3 písm. a) zákona o Ústavním soudu zrušen.

Nález

Ústavního soudu - II. senátu složeného z předsedy senátu Stanislava Balíka a soudců Dagmar Lastovecké a Jiřího Nykodýma - ze dne 28.května 2009 sp. zn. II. ÚS 2029/08 ve věci ústavní stížnosti M. K. proti rozsudku Městského soudu v Praze sp. zn. 62 Co 97/2008 ze dne 21. května 2008, kterým bylo rozhodnuto v odvolacím řízení ve věci svěření nezletilého dítěte do střídavé výchovy rodičů a vyživovací povinnosti otce, za účasti Městského soudu v Praze jako účastníka řízení a 1. Ing. M. K. a 2. M. D., zastoupeného Úřadem městské části Praha6, opatrovníkem, jako vedlejších účastníků řízení.

Výrok

Rozsudek Městského soudu v Praze sp. zn. 62 Co 97/2008 ze dne 21. května 2008 se ruší.

Odůvodnění

I.

Rekapitulace ústavní stížnosti

1. Ústavní stížností podanou k poštovní přepravě dne 12. srpna 2008 se stěžovatelka domáhá zrušení v

Nahrávám...
Nahrávám...