dnes je 2.12.2023

Input:

Nález 14/2009 SbNU, sv. 52, K ustanovení opatrovníka osobě neznámého pobytu ve správním řízení

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 52, nález č. 14

I. ÚS 2052/08

K ustanovení opatrovníka osobě neznámého pobytu ve správním řízení

Podle názoru Ústavního soudu účastník řízení (správní orgán) porušil základní práva stěžovatele plynoucí z čl. 36 odst. 1 (právo na spravedlivý proces) a čl. 38 odst. 2 (právo na vyjádření se k důkazům) Listiny základních práv a svobod tím, že nedostatečně zjišťoval faktický pobyt stěžovatele a následně jako opatrovníka ustanovil svého zaměstnance, který z povahy věci nemohl účinně hájit práva a zájmy stěžovatele. Tím byla stěžovateli odepřena účast na řízení a možnost domoci se v něm svých práv.

Nález

Ústavního soudu - I. senátu složeného z předsedy senátu Františka Duchoně a soudců Vojena Güttlera a Ivany Janů - ze dne 27. ledna 2009 sp. zn. I. ÚS 2052/08 ve věci ústavní stížnosti stěžovatele A. S. proti rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu, odboru pro severomoravskou oblast, ze dne 22. srpna 2001 č. j. 187156/2001-6381, kterým bylo stěžovateli uloženo uhradit dlužné částky jako ceny za poskytnuté komunikační služby u mobilní telefonní stanice v celkové výši 15 429,10 Kč s příslušenstvím, za účasti Českého telekomunikačního úřadu jako účastníka řízení a společnosti T-Mobile Czech Republic, a. s., jako vedlejšího účastníka řízení.

Výrok

I. Rozhodnutím Českého telekomunikačního úřadu, odboru pro severomoravskou oblast, ze dne 22. srpna 2001 č. j. 187156/2001-6381 byla porušena základní práva stěžovatele zaručená čl. 36 odst.1 a čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod.

II. Rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu, odboru pro severomoravskou oblast, ze dne 22. srpna 2001 č. j. 187156/2001-6381 se ruší.

Odůvodnění

I.

1. Ústavní stížností podanou k poštovní přepravě dne 13. 8. 2008 se stěžovatel domáhal zrušení rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ), odboru pro severomoravskou oblast, ze dne 22. srpna 2001 č. j. 187156/2001-6381 (dále jen „rozhodnutí“), kterým mu bylo uloženo uhradit dlužné ceny za poskytnuté komunikační služby u mobilní telefonní stanice specifikovaného čísla v celkové výši 15 429,10 Kč s příslušenstvím. Stěžovatel tvrdí, že napadeným rozhodnutím a předchozím správním řízením byla porušena jeho základní práva zaručená čl. 36 odst. 1 a čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod.

II.

Obsah ústavní stížnosti

2. V ústavní stížnosti stěžovatel uvádí, že byl dne 15. 5. 2008 vyzván společností Intrum Justitia, s. r. o., k úhradě částky ve výši 24 572 Kč. Přiloženým dopisem byl současné informován obchodní společností T-Mobile Czech Republic, a. s., o postoupení pohledávky vzniklé z údajného neplnění závazků ze smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací s tím, že novým věřitelem se ve vztahu k dané pohledávce stala obchodní společnost Intrum Justitia, s. r. o. Dopisem ze dne 10. 6. 2008 se stěžovatel obrátil na obchodní společnost Intrum Justitia, s. r. o., s žádostí o zaslání dokladů, z nichž údajný závazek vyplývá. Dne 23. 6. 2008 bylo stěžovateli ze strany zmíněné obchodní společnosti Intrum Justitia, s. r. o., doručeno touto ústavní stížností napadené rozhodnutí ČTÚ.

3. Po rekapitulaci obsahu

Nahrávám...
Nahrávám...