dnes je 29.2.2024

Input:

Nález 18/2009 SbNU, sv. 52, K náhradě nákladů exekuce a k odměně soudního exekutora

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 52, nález č. 18

III. ÚS 52/08

K náhradě nákladů exekuce a k odměně soudního exekutora

Při stanovení výše odměny exekutora je třeba zohlednit, že povinný dlužník, byť po nařízení exekuce, splní svou pohledávku „dobrovolně“, bez přímé exekuce, resp. ještě před jejím vynuceným provedením; výše odměny by dle názoru Ústavního soudu zde neměla vycházet pouze z výše vymoženého plnění, ale měla by odrážet složitost, odpovědnost a namáhavost exekuční činnosti podle jednotlivých druhů a způsobů výkonu exekuce. Ustanovení § 11 odst. 1 vyhlášky č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem, ve znění pozdějších předpisů, i když samo o sobě není v souladu s principem právního státu (viz nález Ústavního soudu ze dne 1. 3. 2007 sp. zn. Pl. ÚS 8/06, Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu, svazek 44, nález č. 39, vyhlášen pod č. 94/2007 Sb.), může být určitým vodítkem pro stanovení výše odměny v těch případech, kdy dojde k uhrazení dlužné pohledávky povinným „dobrovolně“ ve výše uvedeném smyslu. I přes zrušení části ustanovení § 5 odst. 1 uvedené vyhlášky citovaným nálezem nelze přijmout názor, že by exekutor neměl mít, pokud nedojde k realizaci exekuce, nárok na odměnu vůbec.

Nález

Ústavního soudu - III. senátu složeného z předsedy senátu Jana Musila a soudců Vladimíra Kůrky a Jiřího Muchy (soudce zpravodaj) - ze dne 5. února 2009 sp. zn. III. ÚS 52/08 ve věci ústavní stížnosti stěžovatelů 1. Ing. Z. O. a 2. M. O. proti příkazu k úhradě nákladů exekuce Exekutorského úřadu Břeclav ze dne 20. 6. 2007 č. j. 123 EX 726/06-6 a proti usnesení Okresního soudu v Olomouci ze dne 24. 10. 2007 č. j. 47 Nc 6003/2006-101, jímž bylo částečně vyhověno námitkám stěžovatelů, za účasti Okresního soudu v Olomouci a Mgr. Libora Cinka, soudního exekutora, Exekutorský úřad Břeclav, T. G. Masaryka 17, jako účastníků řízení.

Výrok

I. Usnesení Okresního soudu v Olomouci ze dne 24. 10. 2007 č. j. 47Nc 6003/2006-101 se ruší.

II. Ve zbývající části se ústavní stížnost odmítá.

Odůvodnění

Ústavní stížností ze dne 7. 1. 2008, jež byla podána včas a co do formálních náležitostí ve shodě se zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o Ústavním soudu“), stěžovatelé napadli a domáhali se zrušení usnesení Okresního soudu v Olomouci (dále též jen „okresní soud“) ze dne 24. 10. 2007 č.j. 47 Nc 6003/2006-101, jakož i jemu předcházejícího příkazu k úhradě nákladů exekuce vydaného dne 20. 6. 2007 pod č. j. 123 EX 726/06-6 Mgr. Liborem Cinkem, soudním exekutorem, Exekutorský úřad Břeclav (dále též jen „exekutor“).

Jak Ústavní soud zjistil ze spisu Okresního soudu v Olomouci sp. zn. 46 Nc 6003/2006, usnesením uvedeného soudu ze dne 13. 9. 2006 č. j. 47 Nc 6003/2006-13 byla na majetek stěžovatelů k uspokojení pohledávky oprávněné IT credit, s. r. o., ve výši 786 782 Kč s příslušenstvím nařízena exekuce, jejímž provedením byl pověřen výše uvedený exekutor. Ten vydal v záhlaví označený příkaz k úhradě nákladů exekuce, jímž uložil stěžovatelům

Nahrávám...
Nahrávám...