dnes je 19.6.2024

Input:

Nález 198/2008 SbNU, sv.51, K územnímu plánu jako opatření obecné povahy

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 51, nález č. 198

Pl. ÚS 14/07

K územnímu plánu jako opatření obecné povahy

Materiálnímu chápání opatření obecné povahy ve prospěch stěžovatelů je třeba dát přednost také s ohledem na konstantní judikaturu Ústavního soudu, dle níž, nabízí-li se dvojí možný výklad veřejnoprávní normy, je třeba v intencích zásad spravedlivého procesu volit ten, který vůbec, resp. co nejméně, zasahuje do toho kterého základního práva či svobody. Jde o strukturální princip liberálně demokratického státu in dubio pro libertate plynoucí přímo z ústavního pořádku (čl. 1 odst. 1 a čl. 2 odst. 4 Ústavy nebo čl. 2 odst. 3 a čl. 4 Listiny), vyjadřující prioritu jednotlivce a jeho svobody před státem [viz nález sp.zn. I.ÚS 643/06 ze dne 13. 9. 2007 (N 142/46 SbNU 373) a obdobně nález sp. zn. III. ÚS 741/06 ze dne 29. 11. 2007 (N 209/47 SbNU 685)]. Tímto přístupem Ústavní soud mimo jiné respektuje i doktrínu materiálního právního státu, na kterou se ve své judikatuře opakovaně odvolává. Ústavní soud tak ve vztahu k posuzované věci podtrhuje možnost efektivní soudní ochrany práv stěžovatelů již v etapě schvalování územně plánovací dokumentace, kterou nelze plně kompenzovat dostatečně reálnou ochranou jejich práv v následných fázích stavebního řízení.

Dle názoru Ústavního soudu odpovídá tento jeho právní názor i imperativu souladného výkladu vnitrostátního práva s mezinárodněprávními závazky České republiky (čl. 10 a čl. 1 odst. 2 Ústavy). To se týká zejména závazků vyplývajících z Aarhuské úmluvy, k níž přistoupila také Evropská společenství rozhodnutím Rady č. 2005/370/ES ze dne 17. 2. 2005. Úmluva se tak stala i součástí komunitárního práva, a to v režimu tzv. smíšených smluv. Ustanovení čl. 4 této úmluvy stanoví, že každá strana zajistí, aby orgány veřejné správy na žádost o informace o životním prostředí zpřístupnily tyto informace veřejnosti, v čl. 9 úmluvy je pak upraven přístup k právní ochraně z řad dotčené veřejnosti.

Nález

pléna Ústavního soudu složeného z místopředsedy soudu Pavla Holländera a soudců Stanislava Balíka, Vlasty Formánkové, Vojena Güttlera, Ivany Janů, Vladimíra Kůrky, Dagmar Lastovecké, Jiřího Muchy, Miloslava Výborného, Elišky Wagnerové a Michaely Židlické ze dne 19. listopadu 2008 sp. zn. Pl. ÚS 14/07 ve věci ústavní stížnosti stěžovatelů:

1. Obec Bavory, se sídlem Bavory, č. p. 9

2. Obec Dolní Dunajovice, se sídlem Dolní Dunajovice, Zahradní 613

3. Ing. S. H.

4. A. Š.

5. Ing. M. M.

6. NEBOJSA, občanské sdružení, se sídlem Bavory, č. p. 112

7. Občané za ochranu kvality bydlení a životního prostředí v Troubsku, občanské sdružení, se sídlem Troubsko, Hodakova 27

8. Ekologický právní servis, občanské sdružení, se sídlem Tábor, Převrátilská 330,

proti usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 3. 2007 č. j. 3Ao 1/2007-44, kterým byl odmítnut návrh stěžovatelů na zrušení opatření obecné povahy - územního plánu velkého územního celku Břeclavska.

Výrok

Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 3. 2007 č. j. 3 Ao 1/2007-44 se ruší.

Odůvodnění

I.

1. Stěžovatelé svou včas podanou ústavní stížností napadají v záhlaví označené rozhodnutí Nejvyššího správního soudu především z

Nahrávám...
Nahrávám...