dnes je 12.7.2024

Input:

Nález 27/2007 SbNU, sv.44, K náhradě nákladů řízení před obecnými soudy

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 44, nález č. 27

III. ÚS 534/06

K náhradě nákladů řízení před obecnými soudy

Vykonatelný nález Ústavního soudu je závazný pro všechny orgány i osoby (čl. 89 odst. 2 Ústavy České republiky) a je závazný i pro samotný Ústavní soud. Obecný (odvolací) soud svým postupem v předmětné věci závazný právní názor vyjádřený v předchozím nálezu Ústavního soudu v téže věci nerespektoval.

Ústavní soud dal ve své judikatuře opakovaně najevo, že při posuzování problematiky nákladů řízení, tj. problematiky ve vztahu k předmětu řízení před obecnými soudy jednoznačně podružné, postupuje nanejvýš zdrženlivě. Zároveň však Ústavní soud opakovaně vyslovil, že rozhodování o nákladech řízení je integrální součástí soudního řízení jako celku, a proto i na tuto část řízení dopadají postuláty spravedlivého procesu. Z hlediska kritérií spravedlivého procesu otázka náhrady nákladů řízení může nabýt ústavněprávní dimenze například tehdy, pokud by v procesu interpretace a aplikace příslušných ustanovení obecně závazného předpisu ze strany obecného soudu byl obsažen prvek libovůle, svévole nebo extrémní rozpor s principy spravedlnosti.n

K ústavně konformnímu výkladu § 214 odst. 2 písm. e) občanského soudního řádu se Ústavní soud ve své dosavadní rozhodovací praxi vyjádřil tak, že toto ustanovení je nutné interpretovat jak v souladu s účelem soudního řízení, kterým je spravedlivá ochrana práv a oprávněných zájmů účastníků soudního řízení (§ 1 občanského soudního řádu), tak i v souladu s požadavky kladenými na soudní řízení ústavními procesními kautelami.

Odvolací soud proto nemůže k interpretaci § 214 odst. 2 písm. e) občanského soudního řádu přistupovat formalistickým způsobem a automaticky nenařizovat jednání v případech uvedených v předmětném ustanovení. Nařízení jednání dle § 214 odst. 1 občanského soudního řádu je namístě zvažovat zejména tehdy, pokud odvolací soud - jako je tomu právě v předmětné věci - se rozhodne doplnit dokazování, které je upraveno v § 120 až 136 občanského soudního řádu.

Nález

Ústavního soudu - III. senátu složeného z předsedy senátu Vladimíra Kůrky a soudců Jiřího Muchy a Jana Musila - ze dne 8. února 2007 sp.zn. III. ÚS 624/06 ve věci ústavní stížnosti INEKON GROUP, a. s., proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 12. 6. 2006 č. j. 12 Cmo 195/2006-33 a proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 1. 11. 2004 č. j. 61 Ro 5034/2004-9, a to v rozsahu jeho výroku pod bodem II., o uložení povinnosti stěžovatelce nahradit žalobkyni náklady řízení ve výši 217 270,20 Kč a náklady odvolacího řízení.

Výrok

I. Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 12. 6. 2006 č. j. 12 Cmo 195/2006-33 se zrušuje.

II. Ve zbývajícím rozsahu se ústavní stížnost odmítá.

Odůvodnění

I.

Ústavní stížností, která byla Ústavnímu soudu doručena dne 2. 8. 2006, se stěžovatelka domáhala zrušení usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 12. 6. 2006 č. j. 12 Cmo 195/2006-33 a usnesení Městského soudu v Praze ze dne 1. 11. 2004 č. j. 61 Ro 5034/2004-9 v rozsahu jeho výroku pod bodem II., a to pro porušení čl. 36 odst. 1, čl. 37 odst. 3 a čl.38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“).

Ústavní soud

Nahrávám...
Nahrávám...