dnes je 17.4.2024

Input:

Nález 32/2008 SbNU, sv. 48, K uložení povinnosti platit výživné rodiči nezletilého dítěte, který je ve výkonu trestu odnětí svobody

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 48, nález č. 32

IV. ÚS 1181/07

K uložení povinnosti platit výživné rodiči nezletilého dítěte, který je ve výkonu trestu odnětí svobody

Zbavil-li se rodič svým úmyslným jednáním, pro které byla na něj uvalena vazba a pro něž byl následně odsouzen k trestu vězení, objektivní možnosti plnit svoji vyživovací povinnost vůči svému nezletilému dítěti (§ 85 a 96 zákona o rodině), nelze tuto skutečnost přičítat k tíži tohoto dítěte, jež podle čl. 32 odst. 4 Listiny základních práv a svobod má základní právo na rodičovskou výchovu a péči.

Nad rámec rationis decidendi, jako obiter dictum, v souvislosti s rozhodováním předmětné věci Ústavní soud poukazuje na skutečnost [obdobně jak učinil v době neexistence Ústavou České republiky předpokládaného Nejvyššího správního soudu - viz zejména nález sp. zn. IV. ÚS 136/97 ze dne 18. 12. 1997 (N 167/9 SbNU 433), nález sp. zn. III.ÚS 142/98 ze dne 4. 6. 1998 (N 65/11 SbNU 131), nález sp. zn. III.ÚS 206/98 ze dne 9. 7. 1998 (N 80/11 SbNU 231), nález sp. zn. III.ÚS 187/98 ze dne 1. 10. 1998 (N 112/12 SbNU 121)], že je ve věcech podle § 237 odst. 2 písm. b) občanského soudního řádu nucen provádět v nezbytných případech korekci právních názorů, která by však jinak příslušela Nejvyššímu soudu. Současný „systém“ dovolacího řízení nezná jiný prostředek korekce soudního rozhodnutí, jakož i prostředek sjednocování judikatury v předmětných otázkách, nežli je ústavní stížnost, což je nepochybně stav nežádoucí a neodpovídající principům výkonu spravedlnosti v právním státě.

Nález

Ústavního soudu - IV. senátu složeného z předsedkyně senátu Michaely Židlické a soudců Vlasty Formánkové a Pavla Holländera - ze dne 6. února 2008 sp. zn. IV. ÚS 1181/07 ve věci ústavní stížnosti J.P. proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 20. února 2007 č.j. 20 Co 498/2006-91, 20 Co 499/2006 ve věci péče o nezletilou K. P., jímž nebyla otci, který se nacházel ve výkonu trestu odnětí svobody, stanovena vyživovací povinnost k nezletilému dítěti.

Výrok

Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 20. února 2007 č. j. 20 Co 498/2006-91, 20 Co 499/2006 se zrušuje.

Odůvodnění

I.

Vymezení věci dle ústavní stížnosti

Návrhem, podaným k doručení Ústavnímu soudu dne 7. května 2007, tj. ve lhůtě stanovené v § 72 odst. 3 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o Ústavním soudu“), se stěžovatelka domáhá zrušení rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 20. února 2007 č. j. 20 Co 498/2006-91, 20 Co 499/2006 ve věci péče o nezletilou K. P. Uvedeným rozhodnutím obecného soudu se cítí být dotčena v základním právu na soudní ochranu, plynoucím z čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“).

II.

Rekapitulace věci v řízení před obecnými soudy

Z obsahu ústavní stížnosti, jejích příloh, jakož i ze spisu Okresního soudu v Prostějově sp. zn. 13 Nc 1032/2006, jejž si Ústavní soud vyžádal, bylo zjištěno následující:

Rozsudkem Okresního soudu v Prostějově (dále jen „soud prvního stupně“) ze dne 21. července 2006 č. j. Nc 1032/2006-61 bylo rozhodnuto o svěření nezletilé K. P. do

Nahrávám...
Nahrávám...