dnes je 19.6.2024

Input:

Nález 42/2008 SbNU, sv.48, K oprávnění obecného soudu uložit pořádkovou pokutu muži, který se odmítá podrobit odebrání vzorků DNA v řízení o určení otcovství

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 48, nález č. 42

I. ÚS 987/07

K oprávnění obecného soudu uložit pořádkovou pokutu muži, který se odmítá podrobit odebrání vzorků DNA v řízení o určení otcovství

V řízení o určení otcovství podle § 54 odst. 1 a 2 zákona o rodině je soud oprávněn uložit žalovanému muži, aby se v souladu s § 127 odst. 3 občanského soudního řádu dostavil ke znalci a strpěl odběr vzorků DNA, a to za účelem určení, popř. vyloučení otcovství tohoto muže. Není v rozporu s ústavním pořádkem, vynucuje-li soud splnění této povinnosti na žalovaném muži, který se odmítá vyšetření podrobit, za pomoci pořádkových pokut či předvedení.

Nález

Ústavního soudu - I. senátu složeného z předsedkyně senátu Ivany Janů a soudců Františka Duchoně a Vojena Güttlera - ze dne 28. února 2008 sp. zn. I. ÚS 987/07 ve věci ústavní stížnosti P. R. proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 3. ledna 2007 č. j. 57 Co 772/2006-31 a proti usnesení Okresního soudu ve Vsetíně - pobočky ve Valašském Meziříčí ze dne 6. října 2006 č. j. 18 C 129/2006-25, jimiž byla stěžovateli uložena pořádková pokuta za neposkytnutí součinnosti ve věci dostavení se ke znalci a strpění odběru vzorku DNA, za účasti Krajského soudu v Ostravě a Okresního soudu ve Vsetíně - pobočky ve Valašském Meziříčí jako účastníků řízení a nezletilé V. N. a I. N. jako vedlejších účastníků řízení.

Výrok

Ústavní stížnost se zamítá.

Odůvodnění

I.

1. Okresní soud ve Vsetíně - pobočka ve Valašském Meziříčí (dále též „okresní soud“) usnesením ze dne 6. 10. 2006 č. j. 18 C 129/2006-25 uložil stěžovateli pořádkovou pokutu ve výši 10 000 Kč. Své rozhodnutí odůvodnil tím, že ve věci vedené pod sp. zn. 18 C 129/2006 probíhá mezi žalobkyněmi (matkou a její nezletilou dcerou, zastoupenou opatrovníkem) - jež mají v řízení o ústavní stížnosti postavení vedlejších účastnic - a žalovaným (nyní stěžovatelem) řízení o určení otcovství. Stěžejním důkazem je nařízený znalecký posudek, k jehož vypracování je však potřebná součinnost účastníků spočívající v dostavení se ke znalci a strpění odběru vzorků DNA. Stěžovatel tuto součinnost však již třikrát neposkytl a ke znalci se nedostavil.

2. Krajský soud v Ostravě (dále jen „krajský soud“ nebo „odvolací soud“) usnesením ze dne 3. 1. 2007 č. j. 57 Co 772/2006-31 usnesení soudu prvního stupně potvrdil s tím, že pořádkovou pokutu je stěžovatel povinen zaplatit do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení na účet Okresního soudu ve Vsetíně. Odvolací soud považoval závěr okresního soudu za zcela správný a odpovídající § 53 občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), neboť jednání stěžovatele nepochybně hrubě ztížilo a zpomalilo postup řízení, přičemž pro své odmítnutí nemá stěžovatel žádný zákonný důvod. Nelze ztotožnit ani možnost odmítnout účastnický výslech a povinnost dostavit se ke znaleckému vyšetření. Problematika použití pořádkového opatření v případě, že účastník nesplní povinnost poskytnout součinnost potřebnou k podání znaleckého posudku, byla již kladně řešena v judikatuře (R 29/1973). Odvolací soud přihlédl i k tomu, že stěžovateli byly

Nahrávám...
Nahrávám...