dnes je 19.6.2024

Input:

Nález 57/1998 SbNU, sv.11, K vrácení soudního poplatku

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 11, nález č. 57

II. ÚS 264/97

K vrácení soudního poplatku

Ustanovení § 10 odst. 2 zákona České národní rady č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve věci vrácení soudního poplatku platí jak pro částečné, tak pro úplné zpětvzetí návrhu. Připuštění jiného výkladu by založilo nerovnost účastníků řízení při absenci dostatku rozumných důvodů pro rozdílné přístupy v zásadně totožné situaci. Navíc by taková interpretace vytvořila prostor pro obcházení zákona o soudních poplatcích (jeho § 10 odst. 2) účelovým částečným zpětvzetím návrhu.

Nález

Ústavního soudu (II. senátu) ze dne 20. května 1998 sp. zn. II. ÚS 264/97 ve věci ústavní stížnosti Š. a. s. proti usnesení Vrchního soudu v Praze z 29. 4. 1997 sp. zn. 8 Cmo 58/97 o vrácení soudního poplatku.

I. Výrok

Ústavní stížnost se zamítá.

II. Odůvodnění

Řádně a včas podanou ústavní stížností se stěžovatel domáhá zrušení usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 29. dubna 1997 č. j. 8 Cmo 58/97-26 jako soudu odvolacího, který potvrdil usnesení Krajského obchodního soudu v Praze ze dne 11. 12. 1996 č. j. 17 Cm 150/96-17 ve výroku, kterým bylo rozhodnuto, že se žalobci (stěžovateli) vrací soudní poplatek ve výši 35 072 Kč.

Tímto usnesením, jak dovozuje stěžovatel, došlo k porušení jeho základního práva zakotveného v čl. 11 odst. 5 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“).

Stěžovatel se žalobou podanou u Krajského obchodního soudu v Praze domáhal zaplacení úhrady 1 766 040 Kč s příslušenstvím proti společnosti Š. P. a. s., žalobu zpoplatnil částkou 70 644 Kč dne 16. 2. 1996. Podáním ze dne 25. 3. 1996 omezil stěžovatel návrh na 1040 Kč a ohledně částky 1 765 000 Kč navrhl zastavení řízení. Pokud se týká částky 1040 Kč, trval na jejím projednání a na vydání soudního rozhodnutí.

Ve věci bylo svoláno ústní jednání na 11. 12. 1996 a před jednáním ve věci samé bylo usnesením soudu řízení ohledně částky 1 765 000 Kč zastaveno a rozhodnuto o vrácení soudního poplatku ve výši 35 072 Kč. Ve věci samé bylo poté jednáno o částce 1040 Kč, kdy v průběhu řízení zástupce žalobce za souhlasu zástupce žalovaného vzal tuto žalobu zpět. Usnesením Krajského obchodního soudu v Praze ze dne 11. 12. 1996 bylo řízení zastaveno.

Proti výroku o vrácení 50 % ze zaplaceného soudního poplatku podal stěžovatel odvolání. Odvolací soud usnesení soudu prvního stupně potvrdil.

Stěžovatel v ústavní stížnosti vytýká Vrchnímu soudu v Praze chybnou aplikaci ustanovení zákona České národní rady č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, neboť podle jeho názoru se přiklonil k účelovému výkladu. Poukazuje na to, že při úkonu částečného zpětvzetí žaloby částka 70 144 Kč tvoří přeplatek soudního poplatku podle § 6a odst. 3 zákona o soudních poplatcích, neboť z ní odečetl soudní poplatek ve výši 500 Kč, který byl vázán na žalobu, o které bylo jednáno ve věci samé.

Oba soudy, jak dovozuje dále stěžovatel, aplikovaly na daný případ § 10 odst. 2 zákona o soudních poplatcích, ačkoli vzhledem k částečnému zpětvzetí žaloby před započetím jednání ve věci samé měla být použita zákonná úprava obsažená v ustanoveních § 6a odst. 3 a § 10

Nahrávám...
Nahrávám...