dnes je 19.6.2024

Input:

Nález 91/2007 SbNU, sv.45, K povinnosti soudu opřít své právní závěry o správně zjištěné skutečnostiK rozhodování o náhradě nákladů exekuce

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 45, nález č. 91

II. ÚS 283/06

K povinnosti soudu opřít své právní závěry o správně zjištěné skutečnosti
K rozhodování o náhradě nákladů exekuce

Porušením práva na spravedlivý proces ve smyslu čl. 36 Listiny základních práv a svobod a čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod je okolnost, že právní závěry učiněné soudem neodpovídají zjištěným skutečnostem. Je tomu tak i tehdy, pokud obecný soud mylně vycházel z nesprávného data doručení usnesení o nařízení exekuce, od něhož pak odvíjel rozhodnutí o nákladech exekuce.

Nález

Ústavního soudu - II. senátu složeného z předsedkyně senátu Dagmar Lastovecké a soudců Stanislava Balíka a Jiřího Nykodýma - ze dne 31.května 2007 sp. zn. II. ÚS 283/06 ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky JUDr. M. E., soudní exekutorky, proti výroku III usnesení Městského soudu v Praze ze dne 17. února 2006 č. j. 14 Co 21/2006-137, jímž bylo rozhodnuto o náhradě nákladů exekuce.

Výrok

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 17. 2. 2006 č. j. 14 Co 21/2006-137 se ve výroku sub III zrušuje.

Odůvodnění

Stěžovatelka se řádně a včas podanou ústavní stížností domáhá zrušení v záhlaví uvedeného rozhodnutí Městského soudu v Praze v jeho výroku sub III. Domnívá se, že jím došlo k zásahu do jejích práv, garantovaných v čl. 90 Ústavy České republiky, čl. 11, 21, 26 a 36 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“) a v čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen „Úmluva“) a v čl. 1 odst. 1 Dodatkového protokolu k Úmluvě.

Ústavní soud si k rozhodnutí věci vyžádal spis Obvodního soudu pro Prahu 2 sp. zn. 5 Nc 362/2004, z něhož zjistil, že uvedený soud usnesením ze dne 7. 10. 2005 č. j. 5 Nc 362/2004-104 ve znění opravného usnesení ze dne 7. 11. 2005 zastavil exekuci nařízenou týmž soudem usnesením ze dne 17. 3. 2004 č. j. 5 Nc 362/2004-17 na majetek povinných R.N. a Ing. Z. N., a to co do částky 316 366,60 Kč s tím, že nadále bude vedena pro částku 78 934,42 Kč a pro náklady exekuce.

Městský soud v Praze usnesením ze dne 17. 2. 2006 č. j. 14 Co 21/2006-137 usnesení soudu prvního stupně změnil tak, že se shora uvedená exekuce zastavuje (výrok sub I), dále rozhodl o náhradě nákladů mezi účastníky řízení (výrok sub II) a konečně určil, že povinní jsou povinni zaplatit společně a nerozdílně stěžovatelce, coby soudní exekutorce, náklady exekuce ve výši 33 214 Kč do tří dnů od právní moci usnesení.

Posledně uvedené usnesení napadá stěžovatelka projednávanou ústavní stížností. Tvrdí, že výrok sub III není věcně správný, neboť z obsahu spisu jasně plyne, že rozhodnutí o nařízení exekuce bylo povinným doručeno dne 5. 4. 2004, resp. 14. 4. 2005. Pokud tedy dne 7. 4. 2005 bylo plněno, šlo již o plnění vymožené v exekuci, tedy o plnění, které má být součástí základu pro výpočet odměny exekutora. Odvolací soud zjevně nesprávně vycházel z data doručení usnesení o nařízení exekuce dne 27. 4. 2004, což je údaj, který je v rozporu s obsahem spisu. Uvedeným pochybením se stěžovatelka cítí být zasažena ve svém právu vlastnit majetek, neboť jí soud

Nahrávám...
Nahrávám...