dnes je 26.9.2023

Input:

Osobní působnost zákona o ochraně oznamovatelů

9.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3
Osobní působnost zákona o ochraně oznamovatelů

JUDr. Pavel Koukal

§ 2 odst. 3 ZOCH

(3) Prací nebo jinou obdobnou činností se pro účely tohoto zákona rozumí:

a) závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu,

b) služba),

c) samostatná výdělečná činnost,

d) výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,

e) výkon funkce člena orgánu právnické osoby,

f) plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet,

g) správa svěřenského fondu,

h) dobrovolnická činnost,

i) odborná praxe, stáž, nebo

j) výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.

Jednou z klíčových otázek každého modelu whistleblowingu je, na které skupiny fyzických osob – v rámci organizace anebo i mimo ni – se vztahuje ochrana oznamovatele, tj. jaké je vymezení osobní působnosti oznamovacího systému.

Jak již bylo uvedeno, tak oznamovatelem ve smyslu zákona primárně může být výhradně fyzická osoba. Zákon však rozšiřuje případnou ochranu před odvetnými opatřeními i na jiné osoby, než je oznamovatel, a to v některých případech i na právnické osoby.

Vymezení osobní působnosti oznamování protiprávního jednání, a tedy i odpověď na otázku, kdo všechno může být oznamovatelem dle českého zákona, vychází z čl. 4 směrnice, která je postavena na konceptu poskytování ochrany oznamovatele jen oznámením učiněným v tzv. pracovním kontextu. Pracovním kontextem se přitom rozumí, že se oznamovatel o informacích tvořících obsah oznámení dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností pro povinný subjekt.

Na tomto základě tak zákonné ustanovení § 2 odst. 3 ZOCH vztahuje, obdobně jako shora citovaný čl. 4 směrnice, osobní působnost zákona na široké spektrum pracovních činností vykonávaných pro povinný subjekt tak, aby zákon dopadal na co možná nejširší okruh pracovníků soukromého i veřejného sektoru, kteří jsou k možným protiprávním jednáním nejblíže.

Vzhledem k tomu se zákon vztahuje nejen přímo na zaměstnance, resp. státní zaměstnance ve státní službě či služebním poměru, ale i na dobrovolníky, stážisty, členy orgánů

Nahrávám...
Nahrávám...