dnes je 29.2.2024

Input:

Vzor s výkladem - Smlouva o zpracování osobních údajů dle § 6 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

1.12.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

15.1.1
Vzor s výkladem - Smlouva o zpracování osobních údajů dle § 6 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

JUDr. Vladimíra Knoblochová

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Smluvní strany:

Alfa s.r.o.

se sídlem Václavské náměstí 12, Praha 1, PSČ 110 00

IČ 12345245

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 1254

zastoupená Jaroslavem Novotným, jednatelem

(dále jako "zpracovatel")

a

Beta a. s.

se sídlem Chodovská 12, Praha 4, PSČ 148 00

IČ 21465452

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 12456

zastoupená Janem Hrdličkou, členem představenstva

(dále jako "správce")

(správce a zpracovatel společně jako "smluvní strany" a každý z nich samostatně jako "strana")

uzavřely v souladu s ustanoveními § 6 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o ochraně osobních údajů"), níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o zpracování osobních údajů

(dále jen "smlouva"):

Preambule

(A) Zpracovatel uzavřel se správcem dne 12. 6. 2014 smlouvu o obchodním zastoupení (dále jako "smlouva o obchodním zastoupení"), na jejímž základě bude zpracovatel obsluhovat zákazníky správce a zpracovávat jejich osobní údaje.

(B) Smluvní strany mají zájem upravit práva a povinností stran při zpracování osobních údajů podle § 6 zákona o ochraně osobních údajů a za tímto účelem uzavírají tuto smlouvu.

Článek I

Definice a výklad smlouvy

1.1 Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, mají definovaná slova a spojení vyskytující se ve smlouvě dále uvedený význam:

a) "důvěrné informace" zahrnují informace označené za důvěrné jednou stranou, případně označené jako důvěrné v této smlouvě,

b) "občanský zákoník" znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,

c) "zákon o ochraně osobních údajů" znamená zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

d) "smlouva o obchodním zastoupení" znamená smlouvu uzavřenou mezi zpracovatelem a správcem dne 12. 6. 2014.

1.2 Pro výklad smlouvy platí následující pravidla:

a) odkazy na "články" a "odstavce" se vykládají jako odkazy na příslušné články a odstavce smlouvy,

b) odkazy na "osobu" nebo "stranu" se vykládají tak, že se vztahují na jakoukoli fyzickou osobu, právnickou osobu, společnost, vládu, stát, organizační složku státu, společný podnik, spolek nebo sdružení (se samostatnou právní subjektivitou nebo bez ní),

c) pojmy definované ve smlouvě v množném čísle mají shodný význam i v jednotném čísle a naopak,

d) nadpisy jsou ve smlouvě použity pouze pro přehlednost a pro výklad jejích ustanovení nemají žádný význam.

Článek II

Předmět smlouvy

2.1 Předmětem této smlouvy je závazek zpracovatele zpracovávat pro správce osobní údaje, k nimž získá zpracovatel přístup při poskytování služeb podle smlouvy o obchodním zastoupení.

Článek III

Prohlášení správce

3.1 Správce prohlašuje, že je správcem osobních údajů podle příslušných ustanovení zákona o ochraně osobních údajů. Oznámení správce o zpracovávání osobních údajů bylo řádně registrováno u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

3.2 Správce prohlašuje, že osobní údaje jsou správcem získávány a zpracovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů, jsou přesné, odpovídají stanovenému účelu a jsou v rozsahu nezbytném pro naplnění stanového účelu.

3.3 Správce dále prohlašuje, že je oprávněn pověřit zpracovatele ke zpracovávání osobních údajů ve smluvně stanoveném rozsahu, za smluvně stanoveným účelem a na dobu ve smlouvě stanovenou.

Článek IV

Zpracování údajů

4.1 Správce opravňuje zpracovatele po dobu účinnosti smlouvy o obchodním zastoupení ke zpracování osobních údajů zákazníků správce (dále jen "zákazník") v souvislosti s plněním povinností podle smlouvy o obchodním zastoupení, a to v následujícím rozsahu:

a) jméno,

b) příjmení,

c) titul,

d) údaje o adrese,

e) datum narození,

f) telefonní a faxové číslo,

g) e-mailová adresa,

h) číslo bankovního účtu.

4.2 Osobní údaje specifikované v odstavci 4.1 tohoto článku je zpracovatel oprávněn zpracovávat za účelem:

a) obsluhy zákazníků,

b) uzavírání smluvních vztahů o zřízení internetového připojení se zákazníky,

c) příjem, akceptaci a vyřizování návrhů na změnu a zánik smluvních vztahů uvedených v písm. b) tohoto odstavce smlouvy.

4.3 Zpracovatel bude zpracovávat osobní údaje zákazníků zejména shromažďováním a předáváním, a to manuálně v listinné podobě a ukládáním na nosiče, v souladu se smlouvou o obchodním zastoupení.

Článek V

Práva a povinnosti stran

5.1 Správce se zavazuje poskytnout zpracovateli součinnost nezbytnou pro plnění této smlouvy a zajistit všechny technicko-organizační podmínky, které jsou nezbytně nutné pro plnění předmětu této smlouvy. Správce je zejména povinen v případě, že pro plnění povinností zpracovatele podle této smlouvy jsou nutné jakékoli písemné podklady, předat tyto podklady zpracovateli bez zbytečného odkladu poté, co o to bude zpracovatelem požádán.

5.2 Informační povinnost podle ustanovení § 11 a § 12 zákona o ochraně osobních údajů ve vztahu k subjektům údajů, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány podle této smlouvy, bude plněna správcem, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

5.3 V případě, že žádost subjektu údajů podle ustanovení § 21 odst. 1 zákona o ochraně osobních údajů určená správci je shledána oprávněnou, zavazuje se správce odstranit neprodleně závadný stav.

5.4 Nastane-li z jakéhokoli důvodu (např. z důvodu legislativních změn, rozhodnutí státního orgánu apod.) nutnost změny dohodnutých pravidel při plnění předmětu této smlouvy, zavazuje se správce neprodleně o této skutečnosti zpracovatele informovat. Smluvní strany jsou povinny v takovém případě zahájit jednání o změně této smlouvy.

5.5 Zpracovatel je povinen postupovat při poskytování plnění podle této smlouvy v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů, s odbornou péčí, řídit se pokyny správce a jednat v souladu se zájmy správce. Zpracovatel je povinen upozornit správce písemně, bez zbytečného odkladu na případnou nevhodnost pokynů správce či na jejich rozpor s platnými právními předpisy či povinnostmi vyplývajícími pro správce z platných právních předpisů nebo rozhodnutí soudů, rozhodčích orgánů či správních orgánů.

5.6 Zpracovatel se zavazuje:

a) zpracovávat pouze osobní údaje v podobě přesně tak, jak je získá od správce,

b) zpracovávat pouze osobní údaje odpovídající stanovenému účelu a v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu,

c) zpracovávat osobní údaje v souladu s účelem, ke kterému byly shromážděny,

d) zpracovávat osobní údaje pouze otevřeně,

e) nesdružovat osobní údaje, které byly získány, k rozdílným účelům,

f) uchovávat

Nahrávám...
Nahrávám...