dnes je 17.4.2024

Input:

Vzor - Záznam o poučení příslušné osoby o jejích právech a povinnostech

12.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.4.2
Vzor – Záznam o poučení příslušné osoby o jejích právech a povinnostech

Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová

Doporučení:

Bude-li příslušnou osobou určen stálý zaměstnanec povinného subjektu, doporučujeme činnost příslušné osoby uvést též do pracovní náplně zaměstnance (pracovní náplň může být obsažena přímo v pracovní smlouvě nebo stanovena zaměstnavatelem jednostranně). Příslušnou osobou může být i externí subjekt, v takovém případě je vhodné povinnost vykonávat činnost příslušné osoby podle zákona o ochraně oznamovatelů uvést do příslušné smlouvy uzavřené s externím subjektem (nepojmenované smlouvy, dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti...), přičemž kopii záznamu o poučení příslušné osoby lze přiložit jako přílohu takové smlouvy.

Záznam o poučení příslušné osoby o jejích právech a povinnostech vyplývající ze zákona o ochraně oznamovatelů

Obchodní společnost: ................................................

IČO: ................................................

se sídlem ................................................

zapsaná ................................................ v obchodním rejstříku vedeném u ................................................ soudu v ................................................, oddíl ......, vložka ...........................

zastoupená ................................................

(dále jen "povinný subjekt")

a

pana / paní ................................................

nar. ................................................

(dále jen "příslušná osoba")

shodně prohlašují, že příslušná osoba byla ze strany povinného subjektu poučena o právech a povinnostech, které pro ni vyplývají ze zákona o ochraně oznamovatelů (dále jen "ZOCH"), o čemž pořizují v souladu s ustanovením § 9 odst. 2 písm. c) ZOCH tento záznam.

Příslušná osoba byla zejména poučena o:

1. pojmu oznámení, vč. vysvětlení pojmů práce nebo jiná obdobná činnost ve smyslu zákona o ochraně oznamovatelů (§ 2 ZOCH),

2. o výjimkách z porušení smluvní nebo zákonné povinnosti a informacích, jejichž oznámení se za oznámení nepovažuje (§ 3 ZOCH),

3. pojmu odvetná opatření, vč. příkladného výčtu takových opatření (§ 4 ZOCH), právu na přiměřené zadostiučinění a nemožnosti vzdání se práva na ochranu před odvetným opatřením (§ 6 ZOCH),

4. podávání oznámení o možném protiprávním jednání, zejména:

a) kdy náleží ochrana oznamovateli podle zákona (§ 7 ZOCH),

b) jaký je vnitřní oznamovací systém povinné osoby a jakými způsoby lze činit oznámení, přičemž příslušná osoba byla podrobně též seznámena s vnitřní směrnicí o vnitřním oznamovacím systému povinné osoby ze dne ................., č. .................,

c) jaké povinnosti má povinný subjekt (§ 9 ZOCH),

5. podmínkách pro výkon činnosti příslušné osoby, tj. bezúhonnost ve smyslu § 10 odst. 2 ZOCH, zletilost a plná svéprávnost, přičemž příslušná osoba byla výslovně poučena o povinnosti oznámit, že přestala splňovat podmínku bezúhonnosti podle § 10 odst. 2 ZOCH povinnému subjektu, nebo osobě, která byla pověřena vedením vnitřního oznamovacího systému, do 10 dnů ode dne, kdy k tomu došlo, přičemž neoznámení je přestupkem podle§ 24 odst. 1 písm. a) ZOCH, za nějž může být uložena pokuta do 20 000 Kč,

6. činnosti příslušné osoby (§ 11 ZOCH), tj. příslušná osoba:

a) přijímá a posuzuje důvodnost oznámení podaného prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému,

b) navrhuje povinnému subjektu opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu v návaznosti na podané oznámení, ledaže by tímto postupem mohlo dojít k prozrazení totožnosti oznamovatele nebo osoby podle § 4 odst. 2 písm. a) až h) ZOCH,

c) plní pokyny povinného subjektu, ledaže ohrožují nebo maří výkon její činnosti podle zákona,

d) postupuje při výkonu své činnosti podle zákona

Nahrávám...
Nahrávám...