dnes je 18.4.2024

Input:

Zákaz odvetných opatření a opatření na ochranu proti odvetným opatřením

1.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

38.4
Zákaz odvetných opatření a opatření na ochranu proti odvetným opatřením

JUDr. Pavel Koukal

V návaznosti na shora uvedené Směrnice stanoví a ve svém článku 19 blíže upravuje zákaz odvetných opatření a ukládá v tomto směru členským státům přijmout nezbytná opatření k tomu, aby zakázaly jakoukoli formu odvetných opatření, včetně hrozeb a pokusů o odvetu, přímých či nepřímých, a to zejména ve formě:

 • dočasného zproštění výkonu služby, odvolání, propuštění či rovnocenných opatření;

 • převedení na nižší pozici nebo nepovýšení;

 • přenosu úkolů, změny pracoviště, snížení mzdy, změny pracovní doby;

 • neposkytnutí odborné přípravy;

 • negativního hodnocení výkonnosti či pracovní reference;

 • uložení nebo použití disciplinárních sankcí, důtky či jiných sankcí včetně finančního postihu;

 • nátlaku, zastrašování, obtěžování nebo ostrakizace;

 • diskriminace, znevýhodnění nebo nespravedlivého zacházení;

 • nepřevedení pracovní smlouvy na dobu určitou na pracovní smlouvu na dobu neurčitou v případě, kdy zaměstnanec měl legitimní očekávání, že mu bude nabídnut trvalý pracovní poměr;

 • neobnovení nebo předčasné ukončení pracovní smlouvy na dobu určitou;

 • poškození, včetně dobré pověsti osoby, zejména na sociálních sítích, nebo finanční ztráty, včetně ztráty obchodních příležitostí a ztráty příjmů;

 • zařazení na černou listinu na základě neformální či formální dohody v daném sektoru či průmyslovém odvětví, což znamená, že dotyčná osoba v budoucnu nenajde v tomto sektoru či průmyslovém odvětví zaměstnání;

 • předčasného ukončení nebo zrušení smlouvy o dodávce zboží nebo poskytování služeb;

 • zrušení licence nebo povolení;

 • vyžadování psychiatrického nebo lékařského vyšetření.

Členské státy v návaznosti na shora uvedené přijmou nezbytná opatření na ochranu oznamujících osob před odvetnými opatřeními, která zahrnují zejména následující opatření:

 • nemá se za to, že osoby podávající oznámení nebo zveřejňující informace v souladu s touto směrnicí porušily omezení týkající se zpřístupnění informací, a tyto osoby nenesou s ohledem na toto oznámení nebo zveřejnění žádnou odpovědnost za předpokladu, že měly oprávněné důvody se domnívat, že oznámení nebo zveřejnění těchto informací bylo nezbytné pro odhalení porušení podle této směrnice;

 • oznamující osoby nenesou žádnou odpovědnost, pokud jde o získávání relevantních informací nebo přístup k nim, za předpokladu, že toto získávání nebo přístup nezakládají samostatný trestný čin (pokud ano, řídí se trestní odpovědnost nadále použitelným vnitrostátním právem);

 • jakákoli jiná odpovědnost oznamujících osob vzešlá z jednání či opomenutí, jež nesouvisejí s oznamováním nebo nejsou nezbytná pro odhalení porušení podle této směrnice, se nadále řídí použitelným právem Unie nebo vnitrostátním právem;

 • v řízeních před soudem nebo jiným orgánem týkajících se újmy utrpěné oznamující osobou a

Nahrávám...
Nahrávám...