dnes je 12.7.2024

Input:

č. 1033/2007 Sb. NSS, Důchodové pojištění: povaha oznámení o výplatě důchodu

č. 1033/2007 Sb. NSS
Důchodové pojištění: povaha oznámení o výplatě důchodu
k § 47 správního řádu (č. 71/1967 Sb.)
k § 2 a § 65 soudního řádu správního k § 274 písm. g) občanského soudního řádu
Oznámení o výplatě důchodu není součástí výroku rozhodnutí a svou povahou není rozhodnutím o zákonných nárocích ve věcech důchodového pojištění. Konkrétní oznámená částka doplatku proto nemůže být předmětem přezkumné činnosti soudu, odpovídajícího doplatku se může pojištěnec domáhat jen postupem podle ustanovení § 274 písm. g) o. s. ř.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 3. 2005, čj. 3 Ads 15/2004-54)
Prejudikatura: Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek č. Re 35/90.
Věc: MUDr. Bari M. proti České správě sociálního zabezpečení o starobní důchod, o kasační stížnosti žalované.

Rozhodnutím I ze dne 23. 7. 2002 přiznala žalovaná žalobci podle § 2 zákona č. 39/1994 Sb., o předčasném poskytování starobního důchodu a o změně zákonů na úseku zaměstnanosti, ode dne 16. 3. 1995 starobní důchod ve výši 3937 Kč měsíčně. Důchod byl vyměřen z průměrného měsíčního výdělku za roky 1985 až 1989 ve výši 11 352 Kč, který byl pro stanovení výše důchodu upraven na částku 4067 Kč. V oznámení o výplatě důchodu žalovaná odkázala na rozhodnutí II.
Rozhodnutím II ze dne 23. 7. 2002 přiznala žalovaná žalobci ode dne 16. 7. 1997 starobní důchod podle § 29 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve výši 5133 Kč měsíčně. V odůvodnění rozhodnutí žalovaná uvedla, že nárok na doplatek důchodu za dobu před 19. 2. 1999 podle § 55 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb. zanikl a ode dne přiznání starobního důchodu budou s jeho doplatkem zúčtovány částky vyplacené na starobním důchodu přiznaném před dosažením důchodového věku, který žalobci od téhož dne nenáleží. Doplatek za dobu od 19. 2. 1999 do 15. 8. 2002, který byl uveden v části oznámení o výplatě důchodu, žalovaná vyčíslila částkou 38 138 Kč.
Žalobce napadl obě rozhodnutí žalobou u Městského soudu v Praze; namítal, že nesouhlasí se stanovením průměrného měsíčního výdělku ve výši 11 352 Kč pro výpočet starobního důchodu podle § 2 zák. č. 39/1994 Sb., který je podle něj v rozporu s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 19. 2. 2002. Poukázal rovněž na rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 27. 11. 1998. Dále žalobce namítal, že mu byl nesprávně vyměřen doplatek obou starobních důchodů.
Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 5. 2. 2004 zrušil obě napadená rozhodnutí žalované pro nezákonnost. Dospěl přitom k závěru, že průměrný měsíční výdělek pro výpočet procentní sazby starobního důchodu podle § 2 zák. č. 39/1994 Sb. zjistila žalovaná v souladu se zákonem. Za oprávněnou však považoval námitku ohledně výše doplatku na starobních důchodech, neboť jak rozhodnutí I, tak rozhodnutí II obsahují oznámení o výplatě důchodu, které není v souladu se zjištěnými skutečnostmi, a neodpovídají nároku žalobce na doplatek starobního důchodu. Žalobci náleží doplatek na starobním důchodu za celou dobu, tedy ode dne 16. 3. 1995 až do dne 15.8.2002.
Žalovaná (stěžovatelka) napadla rozsudek kasační stížností. Namítala nezákonnost rozsudku spočívající v nesprávném posouzení právní otázky soudem v
Nahrávám...
Nahrávám...