dnes je 24.7.2024

Input:

Vzor - Souhlas zaměstnance se zpracováním osobních údajů z pohledu GDPR

13.6.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.87
Vzor – Souhlas zaměstnance se zpracováním osobních údajů z pohledu GDPR

Mgr. Jan Vácha

Souhlas zaměstnance se zpracováváním osobních údajů
I.

1.1 Společnost XY [následují identifikační údaje společnosti] se jako zaměstnavatel rozhodla z pozice správce ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen "ZOOÚ") zpracovávat osobní údaje svých zaměstnanců v rozsahu širším, než vyžaduje zákon, a to především za účelem zvýšení efektivity řízení podniku a zvýšení konkurenceschopnosti společnosti.

II.
Rozsah zpracování osobních údajů

2.1 Osobní údaje zaměstnanců společnosti XY, které budou shromažďovány a dále zpracovávány, zahrnují:

  • jméno a příjmení, tituly;

  • datum a místo narození, rodné číslo a státní příslušnost;

  • bydliště;

  • pasová fotografie;

  • údaje a doklady o dosaženém vzdělání, předchozí praxi a jazykových znalostech;

  • výši a strukturu mzdy; přehled půjček poskytnutých zaměstnanci ze strany společnosti;

  • rodinný stav, údaje o rodinných příslušnících (děti, manželé), a to konkrétně jméno a příjmení, datum narození a státní příslušnost;

  • ......... (další osobní údaje dle potřeby zaměstnavatele).

III.
Účel zpracování

3.1 Osobní údaje zaměstnanců společnosti XY budou v různých časových rozmezích zpracovávány za účelem vytváření, hodnocení a přizpůsobování personálních a odměňovacích systémů, pro zpracovávání modelů podílové účasti zaměstnanců ve společnosti a pro řízení dalších strategických postupů.

IV.
Způsob zpracování

4.1 Osobní údaje zaměstnanců společnosti XY budou zpracovávány manuálně i automatizovaně. K osobním údajům budou mít přístup pověření pracovníci zaměstnavatele na pozici mzdový účetní, personalista a správce IT.

V.
Platnost souhlasu

5.1 Poskytnutí osobních údajů společnosti XY v rozsahu nad rámec stanovený zákonem je dobrovolné. Informaci o tom, které osobní údaje jsou od konkrétního zaměstnance zpracovávány nad rámec zákona, poskytne obratem na ústní či písemné vyžádání personalista společnosti. Souhlas zaměstnance je udělován na období trvání pracovního poměru, nejdéle však na dobu dvaceti let. Souhlas s poskytnutím osobních údajů nad rámec osobních údajů, které musí správce zpracovat na základě jiných právních titulů než je souhlas zaměstnance, lze kdykoliv odvolat.

VI.
Poučení

6.1 Zaměstnanec společnosti XY má právo na přístup k osobním údajům a právo na opravu osobních údajů. Zjistí-li nebo domnívá-li se zaměstnanec společnosti XY, že společnost provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat společnost XY o vysvětlení či požadovat, aby byl odstraněn takto vzniklý stav. Zejména může žádat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

6.2 Zaměstnanec má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze 7, Pplk. Sochora 27, a to zejména v případě, kdy společnost XY nevyhoví jeho žádosti o vysvětlení či odstranění stavu vzniklého zpracováním jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem.

6.3 Zaměstnanec společnosti XY má právo na přístup k osobním údajům a právo na

Nahrávám...
Nahrávám...