dnes je 24.7.2024

Input:

č. 1231/2007 Sb. NSS, Právo na informace: fiktivní rozhodnutí

č. 1231/2007 Sb. NSS
Právo na informace: fiktivní rozhodnutí
k § 14 odst. 3 písm. c), § 15 odst. 4 a § 16 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
k § 79 a § 81 soudního řádu správního
Zákonná fikce o vydání rozhodnutí o odepření informací podle § 15 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se z povahy věci nemůže uplatnit poté, co bylo předchozí negativní fiktivní rozhodnutí zrušeno správním soudem.
(Podle rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 15. 2. 2007, čj. 22 Ca 258/2005-52)
Prejudikatura: srov. č. 148/2004 Sb. NSS, č. 207/2004 Sb. NSS, č. 652/2005 Sb. NSS a č. 750/2006 Sb. NSS.
Věc: Bc. Miroslav Š. proti 1) Policii České republiky - Městskému ředitelství Ostrava a 2) Policii České republiky - Správě Severomoravského kraje o poskytnutí informací.

Žalobce dne 22. 4. 2003 žalovanou ad 1) požádal o poskytnutí informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím. Rozhodnutí o neposkytnutí informací ze dne 22. 4. 2003 i rozhodnutí o zamítnutí odvolání ze dne 11. 5. 2003 bylo vydáno fikcí. Následně žalovaná ad 2) vydala dne 2. 6. 2003 ve věci rozhodnutí.
K žalobě žalobce Krajský soud v Ostravě dne 29. 7. 2004 uvedená rozhodnutí žalovaných správních orgánů zrušil. Žalovaná ad 2) na tento pravomocný rozsudek nereagovala a rovněž žalovaná ad 1) vůči žalobci neučinila žádný další úkon.
Žalobce se žalobou na ochranu proti nečinnosti správního orgánu domáhal, aby soud uložil ve lhůtě 15 dnů od právní moci rozsudku žalované ad 1) povinnost vydat rozhodnutí ve věci jeho žádosti o poskytnutí informací ze dne 22. 4. 2003, a pro případ zamítnutí tohoto primárního petitu navrhoval, aby tatáž povinnost byla uložena žalované ad 2). Zrušením shora uvedených rozhodnutí se podle názoru žalobce věc dostala zpět do stadia řízení před správním orgánem I. stupně, který byl a je povinen rozhodnout o jeho žádosti ze dne 22. 4. 2003. Vzhledem k tomu, že předchozí rozhodnutí žalované ad 1) nastolené fikcí bylo zrušeno, neuplatní se znovu zákonná fikce o vydání rozhodnutí negativního obsahu, neboť lhůta 15 dnů od podání žádosti již jednou uplynula, a nemůže proto začít plynout znovu. Přestože by se věc měla nacházet ve stadiu řízení před správním orgánem I. stupně, byla věc výrokem rozsudku Krajského soudu v Ostravě vrácena k dalšímu řízení žalované ad 2), tj. správnímu orgánu II. stupně. Vzhledem k tomu zde vznikla určitá nejistota, u kterého správního orgánu se věc nalézá a který správní orgán je povinen o věci dále jednat a rozhodnout. Žalobce proto z důvodu procesní opatrnosti podal žalobu proti oběma žalovaným jako správním orgánům I. a II. stupně. Dále žalobce uvedl, že podal žalobu proti nečinnosti správního orgánu, aniž by předtím bezvýsledně využil jakéhokoliv procesního prostředku k ochraně před nečinností správního orgánu ve smyslu § 79 odst. 1 s. ř. s., neboť žádný takový procesní prostředek žalobce k dispozici nemá, když postup podle § 50 správního řádu z roku 1967 za takový procesní prostředek považován není. Žalobce v této souvislosti odkázal na rozsudek č. 491/2005 Sb. NSS.
Žalovaní ad 1) ve svém vyjádření k žalobě uvedla, že po zrušení předcházejících rozhodnutí správním soudem
Nahrávám...
Nahrávám...