dnes je 12.7.2024

Input:

č. 1270/2007 Sb. NSS, Právo na informace: rozhodovací činnost soudů

č. 1270/2007 Sb. NSS
Právo na informace: rozhodovací činnost soudů
k § 11 odst. 4 písm. b) a § 12 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím*)
Požadavek na poskytnutí anonymizovaných pravomocných rozsudků ve věcech určitého druhu nemůže být odmítnut obecně s tím, že jde o informace o „rozhodovací činnosti soudů“ ve smyslu § 11 odst. 4 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, neboť takový výklad tohoto pojmu je výkladem nepřípustně rozšiřujícím. Vždy je nutno jednoznačně zjistit nezbytnost a konkrétní důvod vedoucí k omezení práva na takovouto informaci a posoudit, zda by omezením tohoto práva nedošlo k nepřiměřenému ohrožení zájmů chráněných jinými předpisy či zásahu do práv jiných osob. V tomto smyslu zavazuje povinné subjekty § 12 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 23. 2. 2007, čj. 10 Ca 144/2005-37)
Prejudikatura: rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 25. 11. 1999 ve věci Nilsen a Johnsen proti Norsku, stížnost č. 23118/93 (Přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva 1/2000, str. 37); rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 12. 7. 2001 ve věci Feldek proti Slovensku, stížnost č. 29032/95 (Přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva 4/2001, str. 162); rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 27. 2. 2001 ve věci Jerusalem proti Rakousku, stížnost č. 26958/95 (Přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva 3/2001, str. 126); nález č. 20/2006 Sb.; nález č. 17/1998 Sb. ÚS (sp. zn. IV. ÚS 154/97).
Věc: Spolek O. proti Ministerstvu spravedlnosti o poskytnutí informací.

Žalobce podal k předsedovi Krajského soudu v Českých Budějovicích žádost o poskytnutí informací: spisových značek a kopií všech soudních rozhodnutí, kterými bylo rozhodnuto ve věci správních žalob podaných v souvislosti se zákonem o svobodném přístupu k informacím. Předseda Krajského soudu v Českých Budějovicích žádost rozhodnutím ze dne 18. 1. 2005 zamítl s odkazem na § 11 odst. 4 písm. b) zákona o svobodném přístupu k informacím.
Proti rozhodnutí podal žalobce odvolání, které žalovaný dne 25. 2. 2005 zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil.
Proti rozhodnutí žalovaného podal žalobce správní žalobu u Městského soudu v Praze, ve které zejména namítal, že čl. 17 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“) zaručuje právo na informace a lze se jej dovolávat přímo; zákon může stanovit, kdy je možno či nutno poskytnutí informací odmítnout, a tomuto ústavně zaručenému právu odpovídá i uložená povinnost orgánů veřejné správy poskytovat informace. Jakékoli zákonné omezení práva na informace může být založeno jen v rámci daném ústavními zákony a mezinárodními smlouvami o základních lidských právech, a to při šetření podstaty a smyslu ústavně zaručeného práva na informace. Omezení tohoto práva je možné pouze tehdy, pokud by v důsledku jeho výkonu došlo k neospravedlnitelnému zásahu do ústavně zaručených práv jiných osob. V daném případě nemohlo poskytnutím anonymizovaného opisu rozhodnutí soudu a spisových značek dojít k zásahu do jakýchkoli práv jiných osob, a nebyl proto důvod k omezení tohoto práva na
Nahrávám...
Nahrávám...