dnes je 5.3.2024

Input:

č. 1300/2007 Sb. NSS; Právo na informace: přístup k informacím obsaženým v územně plánovací dokumentaci

č. 1300/2007 Sb. NSS
Právo na informace: přístup k informacím obsaženým v územně plánovací dokumentaci
k § 133 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 83/1998 Sb.*)
k § 2 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákonů č. 101/2000 Sb. a č. 61/2006 Sb.
Od práva náležejícího vybrané skupině osob ve smyslu § 133 zákona č. 50/1976 Sb., stavebního zákona, je třeba odlišit obecné právo vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tj. obecné právo na informace, které přísluší všem a podléhá omezením stanoveným pouze a jedině zákonem. Ustanovení § 133 stavebního zákona, podmiňující možnost přístupu k informacím obsaženým v územně plánovací dokumentaci a dokumentaci staveb tím, že žadatel o informaci správnímu orgánu prokáže odůvodněnost svého požadavku, nebylo možné chápat tak, že omezuje možnosti obecného poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Podle § 133 stavebního zákona byly chráněny pouze některé druhy informací, a to z důvodu ochrany zájmů tam uvedených.
(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 30. 5. 2007, čj. 5 Ca 126/2006-28)
Prejudikatura: srov. Soudní judikatura ve věcech správních č. 943/2002 a č. 711/2005 Sb. NSS.
Věc: Spolek A. proti Magistrátu hlavního města Prahy o poskytnutí informací.

Žalobce požádal Úřad městské části Praha 6 podle zákona č. 106/1999 Sb. o poskytnutí informace zasláním kopie stavebního povolení na oplocení (zeď a brány) specifikovaného pozemku nacházejícího se v katastrálním území Dejvice, bylo-li vydáno, resp. souhlas stavebního úřadu s tímto oplocením, bylo-li ohlášeno, resp. ohlášení stavby oplocení, pokud stavební úřad na ohlášení nereagoval. Dále žalobce požádal o kopii stavebního povolení a kolaudačního rozhodnutí na komunikaci nacházející se v tomtéž katastrálním území.
Stavební úřad nejprve žalobce vyzval, s odkazem na § 14 odst. 3 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., aby svoji žádost zdůvodnil. Žalobce v odpovědi na tuto výzvu namítl, že výzva postrádá zákonnou oporu, neboť žalobce nežádal o nahlížení, ani o územně plánovací dokumentaci či dokumentaci staveb, ale o informace, a to kopie rozhodnutí stavebního úřadu. Dále namítl, že odkaz na § 14 odst. 3 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb. není namístě, neboť podaná žádost je konkrétní a srozumitelná. Dne 21. 12. 2005 stavební úřad žádost zamítl.
Proti tomuto výroku rozhodnutí podal žalobce odvolání, které žalovaný dne 13. 3. 2006 zamítl a rozhodnutí stavebního úřadu potvrdil. V odůvodnění svého rozhodnutí vyjádřil nesouhlas s názorem žalobce, že stavební povolení není součástí územně plánovací dokumentace. Poukázal na § 132 stavebního zákona, dle kterého je stavební úřad povinen zabezpečit ukládání stavebního povolení spolu s veškerými písemnostmi týkajícími se stavebního povolení, kolaudačního rozhodnutí a jiných opatření týkajících se staveb. V návaznosti na tuto povinnost pak stavební zákon v § 133 upravuje a stanoví pravidla pro nahlížení (včetně pořízení kopií) do uložených písemností. S odkazem na čl. 17 Listiny základních práv a svobod dále uvedl,
Nahrávám...
Nahrávám...