dnes je 12.7.2024

Input:

č. 1447/2008 Sb. NSS, Ochrana spotřebitele: informace o ceně výrobků a služeb

č. 1447/2008 Sb. NSS
Ochrana spotřebitele: informace o ceně výrobků a služeb
k § 12 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 145/2000 Sb.
Pokud žalobce jako provozovatel autobusové dopravy poskytl cestujícím informaci o ceně jízdného až tehdy, když se cestující nacházeli v placeném přepravním prostoru vozidla, tedy po uzavření smlouvy o přepravě, porušil tím § 12 zákona č. 643/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 10. 2007, čj. 3 As 16/2007-57)
Prejudikatura: srov. č. 822/2006 Sb. NSS a č. 898/2006 Sb. NSS.
Věc: Akciová společnost D. proti České obchodní inspekci o uložení pokuty, o kasační stížnosti žalobce.

Ředitel inspektorátu České obchodní inspekce Ústeckého a Libereckého kraje rozhodnutím ze dne 28. 11. 2005 uložil žalobci pokutu ve výši 9 000 Kč za porušení § 12 odst. 1 zákona č. 643/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Pochybení se měl žalobce dopustit tím, že nesplnil povinnost informovat spotřebitele o ceně jízdného v souladu s cenovými předpisy, jak bylo zjištěno při kontrole dne 23. 8. 2005.
Rozhodnutím ze dne 9. 2. 2006 zamítl ústřední ředitel České obchodní inspekce odvolání žalobce a potvrdil rozhodnutí správního orgánu prvního stupně. Z odůvodnění rozhodnutí vyplývá, že správní orgán prvního stupně provedl uvedeného dne šetření při jízdě autobusovou linkou č. 7 od Hlavního nádraží do Želnic, kde je konečná zastávka. Bylo zjištěno, že žalobce neseznámil spotřebitele - cestujícího s cenovými předpisy a s cenou poskytovaných služeb tak, aby spotřebitel měl možnost seznámit se s informací o ceně za přepravu před jednáním o koupi služby. V době kontroly nebyla umístěna žádná informace o ceně jízdného na dveřích vozu ani na pokladně. Spotřebitel byl s cenou služby seznámen až po zaplacení služby, tedy v placené zóně za pokladnou. Žalovaná dále uvedla, že před nástupem do vozu na zastávce městské hromadné dopravy (dále též „MHD“) jsou uvedeny informace o poskytnutí služby - přepravy MHD. Je tam vyvěšen jízdní řád příslušných linek, u každého jízdního řádu je uvedena informace „S“ týkající se samoobslužného provozu. Dále jsou tam uvedeny informace, že na lince platí tarif městské dopravy vyhlášený dopravcem - žalobcem; informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince, a to za pokladnou. Spotřebitel tedy nebyl seznámen s cenou před jednáním o koupi služby, čímž žalobce porušil § 12 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele.
Proti rozhodnutí žalovaného podal žalobce správní žalobu u Městského soudu v Praze. Ten ji rozsudkem ze dne 8. 12. 2006 zamítl. Soud uvedl, že cena za žalobcem poskytovanou službu nebyla formou informace zveřejněna ve vztahu ke spotřebiteli na zastávkách či dveřích autobusu a nebylo možné ani zakoupit jízdenku předem. Ani informace žalobce, že na displeji byla spotřebiteli zveřejněna cena jízdného ve výši 12 Kč, kdy současně na automatu podle připojené fotodokumentace byla spotřebiteli poskytnuta informace o tom, že požadavek na zlevněné a přestupní jízdné je třeba nahlásit řidiči, nemůže představovat naplnění povinnosti podle § 12 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele. Z uvedeného vyplývá, že na displeji
Nahrávám...
Nahrávám...