dnes je 17.4.2024

Input:

č. 1468/2008 Sb. NSS; Shromažďovací právo: zákaz shromáždění; princip proporcionality

č. 1468/2008 Sb. NSS
Shromažďovací právo: zákaz shromáždění; princip proporcionality
k čl. 19 Listiny základních práv a svobod
k § 10 odst. 1 písm. a) zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění zákona č. 259/2002 Sb. k § 43 odst. 1 písm. a) a § 154 správního řádu (č. 500/2004 Sb.)
I. Výkon shromažďovacího práva, uplatněného oznámením konkrétního shromáždění správnímu orgánu, nemůže být přenesen na jinou osobu úkonem svolavatele nebo správního orgánu. Při oznámení shromáždění neexistujícím subjektem správní orgán věc bez dalšího odloží [ § 43 odst. 1 písm. a) správního řádu z roku 2004, za použití § 154 téhož zákona].
II. K omezení shromažďovacího práva může dojít pouze výjimečně, za podmínek stanovených shromažďovacím zákonem (§ 10 zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím), a zejména v případě konfliktu s ústavním pořádkem chráněnými právy třetích osob. Takový konflikt je třeba vždy řešit za použití principu proporcionality, přičemž zákaz shromáždění představuje krajní způsob řešení. Správní orgán může odůvodnit zákaz shromáždění jeho nedovoleným účelem, byť i odlišným od oznámeného, svůj závěr však musí prokázat a nese odpovídající důkazní břemeno.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 5. 11. 2007, čj. 8 As 51/2007-67)
Prejudikatura: srov. č. 1235/2007 Sb. NSS, č. 1297/2007 Sb. NSS a č. 1385/2007 Sb. NSS; nálezy Ústavního soudu č. 14/1994 Sb., č. 214/1994 Sb., č. 209/2003 Sb. ÚS (sp. zn. I. ÚS 453/03) a sp. zn. IV. ÚS 23/05*); rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 29. 6. 2006 ve věci Öllinger proti Rakousku, č. 76900/01 **); rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 3. 5. 2007ve věci Baczkowski a další proti Polsku, č. 1543/06***) rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 13.4. 2006 ve věci Tsonev proti Bulharsku, č. 45963/99****); rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva o přijatelnosti ze dne 16. 11. 2004 ve věci M. A. Norwood proti Spojenému království, č. 23131/03; rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva o přijatelnosti ze dne 12. 5. 1988 ve věci M. Kühnen proti Spolkové republice Německo, č. 12194/86; rozhodnutí německého Spolkového ústavního soudu ze dne 14. 5. 1985, BVerfGE 69, 315 - Brokdorf; rozhodnutí německého Spolkového ústavního soudu ze dne 18. 8. 2000, 1 BvQ 23/00 (dostupné na www.bverfg.de); rozhodnutí německého Spolkového ústavního soudu ze dne 24. 3. 2001, 1 BvQ 13/01; rozhodnutí německého Správního soudu v Kölnu ze dne 9. 11. 2005, 20 L 1794/05 (dostupné na www.justiz.nrw.de); rozhodnutí federálního Odvolacího soudu Spojených států (US Court of Appeal) pro 7. obvod ze dne 22. 5. 1978 ve věci Collin v. Smith, 578 F.2d 1197.
Věc: a) Erik S., b) Spolek M. proti Magistrátu hlavního města Prahy, za účasti Židovské obce v Praze, o zákaz veřejného shromáždění, o kasační stížnosti žalovaného.

Žalovaný rozhodl dne 4. 10. 2007 „... ve věci shromáždění oznámeného dne 27. 11. 2006 v 11.25 hod. svolavatelem Erikem S.“ tak, že zakázal shromáždění - pouliční průvod, „...který se má konat dne 10. 11. 2007 v době od 14.00 hodin do 22.00 hodin v Praze 1 po trase Břehová - Maiselova - U Starého hřbitova - Břehová - Maiselova - Široká -
Nahrávám...
Nahrávám...