dnes je 24.7.2024

Input:

č. 148/2004 Sb. NSS, Řízení před soudem: přípustnost žaloby

č. 148/2004 Sb. NSS
Řízení před soudem: přípustnost žaloby
k § 68 písm. a) a § 46 odst. 1 písm. d) soudního řádu správního
k § 15 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Ustanovení § 15 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, připouští podat proti rozhodnutí o odepření poskytnout informaci (a to včetně rozhodnutí fiktivního) řádný opravný prostředek; ve správním soudnictví se tak lze domáhat ochrany žalobou podle části třetí hlavy druhé dílu prvního soudního řádu správního až poté, kdy žalobce vyčerpá řádné opravné prostředky. Pokud je v takovém případě podána žaloba proti rozhodnutí správního orgánu I. stupně, je podle § 68 písm. a) s. ř. s. nepřípustná a soud ji odmítne [§ 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s.].
(Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 7.2003, čj. A 1/2003-10)
Prejudikatura: č. 64/2004 Sb. NSS.
Věc: Bohuslav V v Č. proti Ministerstvu zdravotnictví o poskytnutí informace.

Žalobce dne 1.12.2002 požádal žalovaného o poskytnutí informací (o možnost prostudovat spisy žalovaného) dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Žalovaný o této jeho žádosti nerozhodl, pouze mu zaslal přípis ze dne 6. 12. 2002. S obsahem tohoto přípisu žalobce nesouhlasil a považoval jej za odmítnutí informace. Žalobou podanou u Městského soudu v Praze dne 18.12. 2002 se pak žalobce domáhal přezkoumání rozhodnutí žalovaného podle § 16 odst. 6 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Městský soud v Praze usnesením ze dne 20. 12. 2002 vyslovil svoji věcnou nepříslušnost a věc postoupil Vrchnímu soudu v Praze; ten však řízení ve věci do konce roku 2002 nedokončil a věc převzal Nejvyšší správní soud, který žalobu odmítl.
Z odůvodnění:
Podle § 2 s. ř. s. poskytují soudy ve správním soudnictví ochranu veřejným subjektivním právům fyzických a právnických osob způsobem stanoveným tímto zákonem a za podmínek stanovených tímto nebo zvláštním zákonem. Ochrany práv se lze domáhat jen na návrh a po vyčerpání řádných opravných prostředků, připouští-li je zvláštní zákon (§5s.ř.s.).
Podmínky práva svobodného přístupu k informacím a základní podmínky, za nichž jsou informace poskytovány, upravuje zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon“). Je-li podána písemná žádost o poskytnutí informace a povinný subjekt žádosti, byť i jen částečně, nevyhoví, je podle § 15 odst. 1 zákona povinen o tom vydat rozhodnutí [s výjimkou případů, kdy žádost podle § 14 odst. 2 nebo § 14 odst. 3 písm. b) odloží], a to ve lhůtě, kterou pro vyřízení žádosti zákon stanoví (§ 14 odst. 3, popř. odst. 5 zákona). Jestliže povinný subjekt ve stanovené lhůtě pro vyřízení žádosti informace neposkytne ani nevydá rozhodnutí, jímž zcela nebo zčásti žádosti nevyhověl, zákon pro takový případ v ustanovení § 15 odst. 4 stanoví, že bylo vydáno rozhodnutí, kterým bylo
Nahrávám...
Nahrávám...