dnes je 17.4.2024

Input:

č. 1627/2008 Sb. NSS; Řízení před soudem: aplikace předchozí soudní judikatury; Právo na informace: odepření poskytnutí informace; k pojmu „informace“

č. 1627/2008 Sb. NSS
Řízení před soudem: aplikace předchozí soudní judikatury
Právo na informace: odepření poskytnutí informace; k pojmu „informace“
k § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 61/2006 Sb.
I. Informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, není selektivní sdělení obsahu smlouvy, nýbrž text smlouvy v její celistvosti jako takový. Jestliže žadatel požádal o poskytnutí informace kopií smlouvy, na jejíž obsah se nevztahuje ochrana obchodního tajemství, je povinný subjekt povinen pořídit fotokopii, případně jinak hodnověrným způsobem poskytnout žadateli obsah smlouvy v kompletní podobě.
II. Dotváření práva prostřednictvím soudní judikatury vychází ze skutkového a právního stavu řešené věci. Dojde-li v mezidobí ke změně textu právní normy, jež byla původně soudem aplikována a interpretována, lze předchozí judikaturu použít později pro řešení jiné věci jen tehdy, dopadá-li na takto dotvořený obsah právní normy i nadále. Judikatura není atomizovaný soubor izolovaných vět odůvodnění soudního rozhodnutí bez zřetele na situaci, kterou dané rozhodnutí řešilo.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 5. 2008, čj. 1 As 17/2008-67)
Prejudikatura: č. 74/2004 Sb. NSS, č. 555/2005 Sb. NSS, č. 654/2005 Sb. NSS, č. 768/2006 Sb. NSS, č. 1271/2007 Sb. NSS a č. 1469/2008 Sb. NSS.
Věc: Obecně prospěšná společnost Transparency International - Česká republika proti Ředitelství silnic a dálnic ČR o poskytnutí informace, o kasační stížnosti žalobkyně.

Dne 30.6. 2006 žalobkyně požádala na základě zákona o svobodném přístupu k informacím žalovaného o poskytnutí kopií nájemních smluv na umístění reklamních zařízení (billboardů) na dálnicích a rychlostních silnicích D1, D8, D11, R4 a R10 uzavřených mezi žalovaným jakožto vlastníkem přiléhajících pozemků a třetími osobami, tj. provozovateli reklamních zařízení. Žalovaný poskytl žalobkyni pouze informace o pronajímateli, nájemci, předmětu smlouvy, době nájmu, výši nájemného a datu podpisu smlouvy.
Proti tomuto postupu žalovaného brojila žalobkyně stížností ke generálnímu řediteli Ředitelství silnic a dálnic ČR. Generální ředitel žalované rozhodnutím ze dne 3. 8. 2006 stížnost zamítl.
Uvedené rozhodnutí napadla žalobkyně žalobou u Městského soudu v Praze, který žalobu zamítl. Městský soud dospěl k závěru, že žalovaný nebyl povinen poskytnout žalobkyni kopii nájemních smluv, neboť informací dle definice podané v § 3 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím se rozumí samotný obsah informace, nikoliv forma, v níž je obsah zachycen. Nelze se proto domáhat vydání kopie listiny coby formy zachycení informace, nýbrž jen sdělení vlastního obsahu. Městský soud shledal postup žalovaného v souladu s názorem Nejvyššího správního soudu vysloveným v rozsudku ze dne 9. 12. 2004, čj. 7 A 118/2002-37.*) Žalovaný poskytl místo kopie smluv podrobnou informaci o jejich obsahu, čímž nenastala situace, že by žalovaný odmítl informaci poskytnout či poskytl jenom její část. Nebyl tak povinen vydat rozhodnutí o (částečném) odepření
Nahrávám...
Nahrávám...