dnes je 18.4.2024

Input:

č. 1634/2008 Sb. NSS; Správní řízení: ochrana před zásahem do pokojného stavu; lhůta pro vydání rozhodnutí

č. 1634/2008 Sb. NSS
Správní řízení: ochrana před zásahem do pokojného stavu; lhůta pro vydání rozhodnutí
k § 71 správního řádu (č. 500/2004 Sb.)
k § 5 občanského zákoníku, ve znění zákona č. 509/1991 Sb.
Domáhá-li se postižený subjekt občanskoprávního vztahu předběžné právní ochrany podle § 5 občanského zákoníku u příslušného orgánu státní správy, je povinností tohoto správního orgánu o takovém návrhu rozhodnout. Při rozhodování je správní orgán vázán lhůtami pro vydání rozhodnutí stanovenými v § 71 správního řádu z roku 2004.
(Podle rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, ze dne 22. 4. 2008, čj. 59 Ca 16/2008-18)
Prejudikatura: nález Ústavního soudu č. 65/1998 Sb. ÚS (sp. zn. III. ÚS 142/98), usnesení Ústavního soudu č. 20/2001 Sb. ÚS (sp. zn. II. ÚS 183/01); č. 908/2006 Sb. NSS.
Věc: Mgr. Marie S. proti Městskému úřadu v Turnově o vydání rozhodnutí.

Manželé M. mají ve společném jmění manželů mimo jiné pozemek, na kterém stojí vodovodní šachta postavená v roce 1988 manželem žalobkyně v souladu s tehdy platnými zákony. Ve vodovodní šachtě byl osazen vodoměr k měření odběru pitné vody pro objekt ve vlastnictví žalobkyně a pro další dva objekty. Až do května roku 2007 měla žalobkyně umožněn přístup k vodovodní šachtě za účelem údržby, kontroly a odečtu stavu vodoměru. V květnu 2007 bez předchozího upozornění odstranil pan M. z šachty zámek žalobkyně, nahradil jej zámkem svým a odmítl žalobkyni i pracovníkům Severočeských vodovodů a kanalizací šachtu pro odečet stavu vodoměru zpřístupnit. Jako sankce za neumožnění přístupu k vodoměrům byla žalobkyni přerušena dodávka pitné vody. Pan M. poté za účelem odebrání vodoměru šachtu pracovníkům Severočeských vodovodů a kanalizací zpřístupnil. Následně šachtu zahrnul zeminou a kolem pozemku vystavěl zeď.
Žalobkyně se dne 1. 6. 2007 obrátila na žalovaného s návrhem na poskytnutí ochrany práva podle § 5 občanského zákoníku proti manželům M. Žalovaný ve sdělení ze dne 29. 11. 2007 uvedl, že ve věci rozhodovat nebude.
Žalobkyně se obrátila na nadřízený správní orgán dle § 80 správního řádu, který dne 19. 12. 2007 vyzval tajemníka žalovaného, aby ve věci zjednal nápravu. Na tuto výzvu žalovaný neučinil ve věci žádný úkon.
Žalobkyně se žalobou podanou u Krajského soudu v Ústí nad Labem domáhala, aby byla žalovanému uložena povinnost vydat v přiměřené lhůtě rozhodnutí v řízení na ochranu práva před neoprávněným zásahem dle § 5 občanského zákoníku.
V písemném vyjádření k žalobě žalovaný mimo jiné konstatoval, že není kompetentní k omezení vlastnických práv manželů M. Žalobkyně nemá souhlas majitele nebo uživatele dotčeného pozemku ke ztížení věcného břemene, neuzavřela nájemní smlouvu navrženou manželi M. ohledně vodovodní přípojky včetně vodoměrné šachty. Neprojevila tak dostatek dobré vůle na včasné uspořádání užívacích práv a z toho vyplývajících dobrých sousedských vztahů při změně vlastníka nemovitostí.
Krajský soud v Ústí nad Labem uložil žalovanému, aby vydal rozhodnutí v řízení podle § 5 občanského zákoníku ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci rozsudku.
Z odůvodnění:
(...) Ustanovení § 5 občanského zákoníku je jedním z
Nahrávám...
Nahrávám...