dnes je 18.4.2024

Input:

č. 1675/2008 Sb. NSS; Kompetenční spory: smlouva o závazku veřejné služby v linkové dopravě

č. 1675/2008 Sb. NSS
Kompetenční spory: smlouva o závazku veřejné služby v linkové dopravě
k § 19 a § 19b zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákonů č. 304/1997 Sb., č. 150/2000 Sb. a č. 103/2004 Sb.
k § 159 odst. 1, § 161 odst. 1 a § 169 odst. 1 písm. d) správního řádu (č. 500/2004 Sb.)
k čl. 1 odst. 5 nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 o postupu členských států ohledně závazků vyplývajících z pojmu veřejné služby v dopravě po železnici, silnici a vnitrozemských vodních cestách, ve znění nařízení Rady (EHS) č. 1893/91
Smlouva o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě (§ 19 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě) je veřejnoprávní smlouvou, neboť zakládá práva a povinnosti v oblasti veřejného práva (§ 159 odst. 1 správního řádu z roku 2004); jde přitom o smlouvu subordinační (§ 161 odst. 1 správního řádu z roku 2004), a vztahy jí spravované tak mohou být upraveny i autoritativním rozhodnutím správního orgánu [čl. 1 odst. 5 nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 o postupu členských států ohledně závazků vyplývajících z pojmu veřejné služby v dopravě po železnici, silnici a vnitrozemských vodních cestách]. Spory z této smlouvy přísluší rozhodovat správnímu orgánu [§ 169 odst. 1 písm. d) správního řádu z roku 2004].
(Podle usnesení zvláštního senátu zřízeného podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, ze dne 21. 5. 2008, čj. Konf 31/2007-82)
Prejudikatura: srov. č. 448/2005 Sb. NSS.
Věc:  Spor o pravomoc mezi Ministerstvem vnitra a Krajským soudem v Ústí nad Labem, za další účasti akciové společnosti Dopravní podnik Ústeckého kraje (žalobce) a Ústeckého kraje (žalovaný), ve věci určení právního vztahu a plnění ze smlouvy.

Dne 30. 12. 2003 uzavřely Krajský úřad Ústeckého kraje (jako dopravní úřad) a Dopravní podnik Ústeckého kraje smlouvu o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě; Ústecký kraj (který vstoupil do práv a povinností původní smluvní strany) smlouvu vypověděl dne 6. 2. 2006. Dne 31. 3. 2006 obdrželo Ministerstvo vnitra návrh žalobce na zahájení sporného řízení podle § 141 správního řádu, jímž se dopravní podnik domáhal určení neplatnosti výpovědi smlouvy a plnění nároků ze smlouvy, dne 11. 4. 2006 mu pak tentýž návrh postoupilo Ministerstvo dopravy. Ministerstvo odložilo oba návrhy podle § 43 odst. 1 písm. b) správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.) usneseními ze dne 13. 4. 2006 a 30. 4. 2006. V odůvodnění uvedlo, že samotná smlouva je smlouvou soukromoprávní, a k vyřízení návrhů tedy není věcně příslušný žádný správní orgán. Rozklad, jímž žalobce napadl tato usnesení, zamítl ministr vnitra rozhodnutím ze dne 1. 8. 2006.
Žalobce pak podal u Krajského soudu v Ústí nad Labem žalobu, v níž se domáhal určení, že výpověď smlouvy žalovaným je neplatná a že žalobce byl od 1. 8. 2006 do 4. 8. 2006 oprávněn k přerušení přepravy cestujících na jednotlivých spojích. Jelikož krajský soud nesouhlasil se svou příslušností k řízení o žalobě, předložil věc Vrchnímu soudu v Praze; ten usnesením ze dne 20. 10. 2006 určil, že věcně příslušným soudem k řízení v I. stupni je Okresní soud v Ústí nad Labem, jemuž věc současně postoupil. V rámci řízení před
Nahrávám...
Nahrávám...