dnes je 29.2.2024

Input:

č. 1676/2008 Sb. NSS; Kompetenční spory: pojem sporu; postoupení věci jinému orgánu

č. 1676/2008 Sb. NSS
Kompetenční spory: pojem sporu; postoupení věci jinému orgánu
k § 1 odst. 1 a 2 zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů
k § 104 odst. 1 občanského soudního řádu, ve znění zákonů č. 519/1991 Sb. a č. 30/2000 Sb.
k § 46 odst. 1 písm. a) a § 64 soudního řádu správního
Nelze-li podřadit podání s návrhem na zahájení řízení o kompetenčním sporu pod § 1 odst. 1 a 2 zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, zvláštní senát takový návrh odmítne [ § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. ]. Pro postoupení věci jinému orgánu se přiměřeně užije § 104 odst. 1 věta druhá o. s. ř. ve spojení s § 64 s. ř. s. a § 4 zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů.
(Podle usnesení zvláštního senátu zřízeného podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, ze dne 4. 6. 2008, čj. Konf 20/2007-8)
Věc:  Marie H. proti České správě sociálního zabezpečení o starobní důchod, o návrhu na rozhodnutí kompetenčního sporu.

Městskému soudu v Praze bylo prostřednictvím žalované (dopisy ze dne 23. dubna a 25. dubna 2007) předloženo podání navrhovatelky ze dne 11. dubna 2007 nazvané „odvolání proti rozhodnutí ve věci finančního výměru mého předčasného starobního důchodu ze dne 8. března 2007“. Z průvodního dopisu žalované ze dne 23. dubna 2007 bylo zřejmé, že uvedené podání směřuje proti jejímu rozhodnutí ze dne 8. března 2007, jímž rozhodla o předčasném starobním důchodu navrhovatelky. Lustrací provedenou Městským soudem v Praze bylo zjištěno, že u téhož soudu probíhá řízení ve věci navrhovatelky proti žalované o přezkoumání téhož rozhodnutí žalované ze dne 8. března 2007, a to na základě návrhu navrhovatelky došlého soudu dne 13. dubna 2007.
Městský soud v Praze proto podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. žalobu navrhovatelky podanou prostřednictvím žalované usnesením ze dne 30. dubna 2007 odmítl s odůvodněním, že o téže věci již řízení u soudu probíhá. Současně žalobkyni poučil, že proti usnesení může podat do dvou týdnů kasační stížnost.
Navrhovatelka se poté obrátila podáním ze dne 13. června 2007 na předsedu Nejvyššího správního soudu s žádostí, aby postoupil její podání zvláštnímu senátu, který by měl sloučit všechny věci vedené navrhovatelkou proti žalované a poté podle § 5 odst. 1, 2 zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů (dále jen „zákon“), zrušit dosavadní „veškerá rasově diskriminační usnesení Městského soudu v Praze a ČSSZ“, a rozhodnout, kdo je příslušný vydat nová rozhodnutí v těchto věcech.
Zvláštní senát návrh odmítl a rozhodl, že věc bude postoupena Nejvyššímu správnímu soudu.
Z odůvodnění:
V předmětné věci podala navrhovatelka žalobu u Městského soudu v
Nahrávám...
Nahrávám...