dnes je 12.7.2024

Input:

č. 1688/2008 Sb. NSS, Právo na informace: poskytování informací obchodní společností založenou obcí

č. 1688/2008 Sb. NSS
Právo na informace: poskytování informací obchodní společností založenou obcí
k § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 39/2001 Sb.*)
k § 35a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb.
U akciové společnosti založené územním samosprávným celkem, jejíž orgány jsou vytvářeny tímto územním samosprávným celkem jako jediným akcionářem společnosti, který zároveň zákonem stanovenými prostředky vykonává dohled nad činností akciové společnosti plnící veřejný účel (provozování fotbalu v dané obci), převažují znaky svědčící o její veřejné povaze, a jedná se tedy o veřejnou instituci ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 5. 2008, čj. 8 As 57/2006-67)
Prejudikatura: srov. nález č. 30/2003 Sb. ÚS (sp. zn. III. ÚS 686/02).
Věc:  Vlastimil J. proti 1) Statutárnímu městu Hradec Králové, 2) akciové společnosti FC Hradec Králové, o poskytnutí informací, o kasační stížnosti žalobce.

Žalobce požádal žalovaného 1) (dále též „město“) žádostí ze dne 4. 10. 2005 o „poskytnutí textu smlouvy, na základě které došlo k převodu členských práv a povinností v ČMFS z fotbalového klubu SK Hradec Králové na FC Hradec Králové, a. s., která byla uzavřena mezi SK Hradec Králové, org. složka C. H. S. ENTERPRISES na straně jedné a FC Hradec Králové, a. s., na straně druhé“. Magistrát města přípisem ze dne 6. 10. 2005 sdělil žalobci, že jeho žádost byla odložena [§ 14 odst. 3 písm. b) zákona o svobodném přístupu k informacím], neboť požadovaná smlouva „nebyla uzavřena městem a k jeho působnosti se nijak nevztahuje“. Podle magistrátu pak byla smlouva „učiněna jako běžný obchodní případ jmenované společnosti a je jen na její vůli, zda jeho obsah zveřejní, poskytne třetí osobě nebo bude považovat za důvěrný. V tomto směru nesmí být společnosti nikterak na újmu, že jejím jediným vlastníkem je obec“. Žalobce další žádostí ze dne 31. 10. 2005 požádal magistrát města o poskytnutí textu předmětné smlouvy. Magistrát města přípisem ze dne 8. 11. 2005 sdělil žalobci, že jeho žádost byla opět odložena [§ 14 odst. 3 písm. b) zákona o svobodném přístupu k informacím].
Žalobce posoudil přípis ze dne 8. 11. 2005 jako rozhodnutí o odepření informace a napadl jej odvoláním. Rada města rozhodnutím ze dne 12. 12. 2005 odvolání zamítla.
Dne 3. 11. 2005 se žalobce obrátil s žádostí o poskytnutí informace přímo na žalovaného 2) (dále též „společnost“), která mu sdělila, že je subjektem soukromého práva založeným za účelem provozování fotbalového sportu ve městě. Žalobce další žádostí ze dne 23. 12. 2005 znovu požádal společnost o poskytnutí předmětné smlouvy. Společnost zopakovala žalobci dopisem ze dne 10. 1. 2006, že se nepovažuje za povinný subjekt ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím.
Žalobce posoudil dopis ze dne 10. 1. 2006 jako rozhodnutí o odepření informace a napadl jej odvoláním k představenstvu společnosti. O odvolání žalobce již nebylo rozhodnuto a žalobce měl za to, že bylo vydáno (fiktivní) zamítavé rozhodnutí (§ 16 odst. 3
Nahrávám...
Nahrávám...