dnes je 12.7.2024

Input:

č. 1738/2009 Sb. NSS, Kompetenční spory: smluvní pokuta vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací

č. 1738/2009 Sb. NSS
Kompetenční spory: smluvní pokuta vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací
k § 129 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)
O smluvní pokutě za porušení či nesplnění povinnosti vyplývající ze smlouvy uzavřené mezi osobou vykonávající komunikační činnost a účastníkem, popřípadě uživatelem (§ 129 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích), rozhoduje ten orgán, který je podle zákona příslušný k rozhodování sporů o porušení povinnosti samotné.
(Podle usnesení zvláštního senátu zřízeného podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, ze dne 9. 9. 2008, čj. Konf 27/2008-7)
Prejudikatura: č. 1478/2008 Sb. NSS.
Věc: Spor o pravomoc mezi Českým telekomunikačním úřadem a Okresním soudem v Ostravě, za účasti akciové společnosti UPC Česká republika (žalobkyně) a Ivety Š. (žalované), ve věci žaloby o 12 000 Kč s příslušenstvím.

Žalobkyně s žalovanou uzavřela smlouvu, jejíž nedílnou součástí byly Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti UPC Česká republika (dále jen „všeobecné podmínky“). Jelikož žalovaná porušila povinnosti vyplývající ze smlouvy, došlo k ukončení této smlouvy. Podle čl. 3 bodu 5 všeobecných podmínek byla žalovaná povinna vrátit do 7 dnů od ukončení smlouvy zapůjčený satelitní komplet. Protože jej žalovaná nevrátila, vznikl žalobkyni nárok na smluvní pokutu ve výši 12 000 Kč dle čl. 3 bodu 5 všeobecných podmínek, kterou však žalovaná neuhradila.
Žalobkyně tak proti žalované podala dne 25. 10. 2007 u Okresního soudu v Karviné žalobu, která byla následně postoupena místně příslušnému Okresnímu soudu v Ostravě. Ten řízení o žalobě usnesením ze dne 1. 4. 2008 zastavil s tím, že po právní moci usnesení bude věc postoupena Českému telekomunikačnímu úřadu. V odůvodnění uvedl, že podle § 129 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích rozhoduje spory mezi osobou vykonávající komunikační činnost (§ 7) na straně jedné, a účastníkem, popřípadě uživatelem na straně druhé, na základě návrhu kterékoliv ze stran sporu, pokud se spor týká povinností uložených tímto zákonem nebo na jeho základě, Český telekomunikační úřad. Ve smlouvě uzavřené mezi žalobkyni a žalovanou se žalobkyně zavázala dodávat žalované signál programů obsažených v aktuální programové nabídce a žalovaná se zavázala platit žalobkyni měsíční poplatky za poskytnutou službu. Tato povinnost žalované je zároveň povinností uloženou na základě zákona o elektronických komunikacích (§ 64 odst. 1), a k řešení sporu tedy je příslušný Český telekomunikační úřad.
Český telekomunikační úřad (navrhovatel) poté podal návrh (23.6. 2008) zvláštnímu senátu, zřízenému podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, aby tento senát rozhodl spor o pravomoc, vzniklý ve smyslu § 1 odst. 1 písm. a) zákona č. 131/2002 Sb., mezi ním a Okresním soudem v Ostravě ve věci žaloby o 12 000 Kč s příslušenstvím. Domnívá se, že je oprávněn rozhodovat ve věcech
Nahrávám...
Nahrávám...