dnes je 12.7.2024

Input:

č. 1745/2009 Sb. NSS, Správní řízení: nedůvodné rozdíly při rozhodování skutkově podobných případů

č. 1745/2009 Sb. NSS
Správní řízení: nedůvodné rozdíly při rozhodování skutkově podobných případů
k § 38 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
k § 2 odst. 4, § 145 a § 146 správního řádu (č. 500/2004 Sb.)
I. Řízení o vydání povolení k vypouštění odpadních vod podle § 38 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, není řízením s předstihem žádosti ani řízením o výběru žádosti dle § 145 a § 146 správního řádu z roku 2004.
II. Pokud správní úřad vydá jednomu žadateli veřejnoprávní povolení k určité činnosti (zde vypouštění odpadních vod podle § 38 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách), a jiným žadatelům obdobnou žádost podanou ve stejné době zamítne s tím, že již povolení vydáno bylo, a pouze tato skutečnost brání ve vyhovění jejich žádostem, pak takovým postupem bezdůvodně zvýhodňuje jednoho ze žadatelů na úkor ostatních (§ 2 odst. 4 správního řádu z roku 2004).
(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 6. 6. 2008, čj. 7 Ca 253/2007-84
Věc: a) Josef B., b) Denisa R. proti Krajskému úřadu Středočeského kraje o stavební povolení.

Žalovaný dne 6. 8. 2007 a 7. 8. 2008 zamítl odvolání žalobců proti rozhodnutím Magistrátu města Mladá Boleslav, odboru životního prostředí, ze dne 15. 6. 2007 a 14. 5. 2007. Ve správním řízení nebylo žalobcům vydáno stavební povolení ke stavbě „Domovní čistírny odpadních vod MICROCLAR DC 5 s přívodním a odtokovým potrubím PVC DN150, filtračním vakem z geotextilie a akumulační jímkou“, a zároveň nebylo vydáno povolení podle § 8 odst. 1 písm. c) a § 38 odst. 4 vodního zákona.
Proti uvedeným rozhodnutím žalovaného brojili žalobci žalobami, které soud spojil ke společnému projednání a rozhodnutí. Žalobci v žalobě především namítali, že v jednom případě bylo žádosti vyhověno, v ostatních případech byly obsahově totožné žádosti zamítnuty. Výjimečným případem, který má na mysli § 38 odst. 4 vodního zákona, je právě případ umístění domácí čističky odpadních vod. Nemůže jít k tíži žalobců, že si podali žádosti později než osoba, která jako jediná toto povolení obdržela. Napadali rovněž údaje v rozhodnutí, převzaté z Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje, neboť pouze vytrhuje z tohoto dokumentu několik vět na podporu svého rozhodnutí, z dokumentu celého však nesouhlasné stanovisko dovodit nelze. Žalobci závěrem poukázali na základní zásadu správního řízení, podle níž nemají být skutkově shodné či obdobné případy rozhodovány rozdílně.
Žalovaný ve svém vyjádření k žalobě připomněl, že v odůvodnění napadených rozhodnutí je uvedeno, že rozhodování o domácí čističce odpadních vod, která byla povolena panu starostovi, není předmětem tohoto správního řízení. Vodoprávní úřad může povolit vypouštění odpadních vod do vod povrchových pouze ve výjimečných případech z jednotlivých domů a staveb k individuální rekreaci na základě posouzení jejich vlivu na jakost podzemních vod a při nemožnosti jiného řešení. Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje uvádí obec Sedlec v pásmu hygienické ochrany III. stupně vodního zdroje, nevyskytuje se zde dostatečně vhodná vodoteč a s přihlédnutím na velikost obce není investičně
Nahrávám...
Nahrávám...