dnes je 18.4.2024

Input:

č. 1760/2009 Sb. NSS; Řízení před soudem: žaloba proti nečinnosti; rozhodování o náhradě nákladů řízení; Správní řízení: opatření proti nečinnosti

č. 1760/2009 Sb. NSS
Řízení před soudem: žaloba proti nečinnosti; rozhodování o náhradě nákladů řízení
Správní řízení: opatření proti nečinnosti
k § 79 odst. 1 soudního řádu správního
k § 80 správního řádu (č. 500/2004 Sb.)
Před podáním žaloby podle § 79 odst. 1 s. ř. s. proti nečinnosti správního orgánu, který nemá nadřízený správní orgán (in concreto: vedoucího ústředního orgánu státní správy, který má rozhodovat o opravném prostředku -rozkladu), není nutné využít ochranu proti nečinnosti podle § 80 správního řádu z roku 2004.1 kdyby se žalobce (účastník správního řízení) domáhal toho, aby správní orgán sám sobě uložil povinnost „být činným“ a ve vztahu k sobě samotnému její splnění kontroloval, a tím vyvolával dojem, že „sám sebe uposlechl“, jednalo by se nejvýše o formální naplnění litery zákona. Nijak by se neprojevilo ve faktickém postěžování si na podřízený správní orgán a očekávání nápravy z pozice nadřízené autority, a tím skutečné pomoci žalobci (účastníku správního řízení), k níž má § 80 správního řádu z roku 2004 směřovat.
(Podle usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 1. 7. 2008, čj. 62 Ca 39/2008-102)
Prejudikatura: č. 491/2005 Sb. NSS.
Věc: Akciová společnost CE WOOD proti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o vydání rozhodnutí.

Žalobci bylo dne 31.1. 2008 doručeno rozhodnutí o zastavení správního řízení o přezkum úkonů zadavatele při zadávání veřejné zakázky ze dne 28. 1. 2008. Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce dne 15. 2. 2008 rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, o kterém ke dni podání žaloby nebylo rozhodnuto i přes uplynutí doby přesahující tři měsíce. Žalobce se domáhal rozsudku, kterým by předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže bylo uloženo vydat rozhodnutí o žalobcově rozkladu proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.
Žalovaný nezpochybnil, že o rozkladu nerozhodl. Namítl však, že žaloba by měla být zamítnuta z toho důvodu, že žalobce nevyužil předchozí právní prostředky obrany, jak mu ukládá § 79 odst. 1 s. ř. s., neboť nepodal žádost podle § 80 odst. 3 věty třetí správního řádu. Pokud jde o důvody, pro které rozhodnutí nevydal v zákonné lhůtě, poukázal na „limitovaný personální substrát“, na značný počet podaných rozkladů a na potřebu vyřizovat je v pořadí, v jakém byly uplatněny.
Vyjádření žalovaného bylo soudu doručeno dne 16. 6. 2008. Dne 18. 6. 2008 informoval žalovaný soud, že žalobou požadované rozhodnutí již vydáno bylo, a sice dne 15. 6. 2008. Na to žalobce reagoval zpětvzetím žaloby. Žalobce byl vydáním rozhodnutí uspokojen, zároveň však namítl, že žaloba byla podána důvodně, a z tohoto důvodu požadoval přiznání náhrady nákladů řízení.
Krajský soud v Brně řízení zastavil a uložil žalovanému povinnost uhradit náklady řízení ve výši 9658 Kč.
Z odůvodnění:
(...) Pokud jde o otázku nákladů řízení, tu se zdejší soud musel nejprve zabývat otázkou, zda žalobce mohl být se žalobou úspěšný, pokud by sám žalovaný v mezidobí žalobcem požadované rozhodnutí nevydal. Sporu je mezi účastníky v otázce vyčerpání všech předcházejících prostředků obrany podle § 79 odst. 1 s. ř. s.
Nahrávám...
Nahrávám...